Herunder findes link til de fleste undersøgelser vedrørende Gudenåen

 

Webtilgængelighed. Flere af PDF filerne er ikke tilgængelige i henhold til loven om webtilgængelighed fx. er der ældre, indskannede dokumenter på listen.

Har du spørgsmål til dokumenternes indhold, er du velkommen til at kontakte Gudenåkomitéens koordinator Majbritt Kjeldahl Lassen på tlf. 51 44 49 43 eller e-mail: makla@silkeborg.dk

 

 

2023

Landskabsanalyse for Gudenådalen - pilotprojekt forbindelse med Helhedsplan for Gudenåen. Rapporten er udarbejdet for Gudenåkommunerne af Københavns Universitet (Andersen, E., Andersen, P. S., Folvig, S., Jensen, M., Jessen, M. J., Larsen, K. C., Løffler, L., Munck Petersen, R., & Vejre, H. (2023)). Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning, Københavns Universitet. IGN Rapport Nr. marts 2023

Analyse af effekt af vedligeholdelsesforhold i Gudenåen på sommervandstande i Mossø. Rapporten er udarbejdet for Skanderborg Kommune af WSP 2023

 

2022

Proof-of-Concept: Gudenå Machine Learning. Rapporten er udarbejdet for Gudenåkommunerne af Envidan (2022)

Forsøg med sænkning af vandstand ved Ry Mølle - vinter 2021-2022 Rapporten er udarbejdet for Skanderborg Kommune af WSP (2022).

 

2021

Rapport om sænkning af vandstand ved Ry Mølle og udsyn fra lokale aktører. Rapporten er udarbejdet for Skanderborg Kommune af WSP (2021).
Til rapporten hører 4 bilag:
Bilag 1 Vintermiddel
Bilag 2 Median makisum
Bilag 3 Hændelse
Bilag 4 Beskrivelse af tematikker i interviews

Grøn Kølleguldsmed i Gudenåen i habitatområde H45 september 2021. Notat udarbejdet for Silkeborg Kommune af WSP (2021)

Kortlægning og vurdering af vegetationen i Gudenåen på strækningen fra Silkeborg til Tange Sø, september 2021. Rapport udarbejdet for Silkeborg Kommune af WSP (2021)

DCE, Aarhus Universitet har stillet beregning og plot af årsmiddelvandføring til rådighed for Silkeborg kommune for perioden fra 1917 til 2020 ved Tvilum Station (november 2021)
Klik her for data.
Klik her for graf.


2020


Hydrologiændringer og påvirkning af habitatnaturtyper langs Gudenåen i Silkeborg Kommune. Udarbejdet for Silkeborg Kommune af HabitatVision A/S (2000)

Opgravning af sand på delstrækning af Gudenåens forløb i Tange Sø - forureningsundersøgelse. Udarbejdet for Silkeborg Kommune af COWI (2020)

Opmåling af Gudenå 2020 - Rapport om opmåling af strækningen fra Silkeborg til Tange Sø. Udarbejdet for Silkeborg Kommune af Orbicon/WSP (2020).  
Til rapporten hører 9 bilag:
Bilag 1_Sammenligning af tværprofiler 2011 og 2020,
Bilag 2_Opmåling af grøde mellem Svostrup Bro og Tvilum Bro,
Bilag 3_Opmåling af grøde mellem Nebelgårde og Alling Å,
Bilag 4_Længdeprofil 2020 med beregnet og opmålt vandspejl,
Bilag 5_Længdeprofil 2020 med betydning af profilændringer og antal tværprofiler,
Bilag 6_Længdeprofil 2020 med opmålt bund i 1997 og 1922,
Bilag 7_Længdeprofil med grøde mellem Nebelgårde og Alling Å,
Bilag 8_Tværprofiler med fiktiv indsnævring og bundhævning ved Svostrup,
Bilag 9_Længdeprofil med fiktiv indsnævring og bundhævning ved Svostrup


Kontrolopmåling af Gudenåen fra Tangeværket til nedstrøms Nørreå. Udført for Randers, Viborg og Favrskov Kommuner af WSP (2020)


2018


Silkeborg Kommune - Rapport vedr. opmåling og analyse af strømrende i øvre del af Tange Sø (2018) (PDF)

Silkeborg Kommune - Bilag til Rapport vedr. opmåling og analyse af strømrende i øvre del af Tange Sø (PDF)

Silkeborg kommune - Afvandingskort til rapport vedr. opmåling og analyse af strømrende i øvre del af Tange Sø (PDF)

Notat. Turismepotentialet ved etablering af faunapassage ved Gudenaacentralen og Tange Sø. (PDF) Supplerende notat til rapporten ”Gudenåen. Løsningsforslag til Gudenåens fremtidige forløb ved Tange Sø”. Rambøll 2016. GudenåSamarbejdet 2018

 

2017


Fiskebestanden i Gudenåen fra Silkeborg til Kongensbro (PDF) Udarbejdet af Danmarks Center for Vildlaks for Silkeborg kommune i 2017

Effektvurdering af grødeøer i Gudenåen (2017) Rapport udarbejdet af Orbicon for Randers kommune. Til rapporten hører bilag 1, og bilag 2 (PDF)

Silkeborg Kommune. Habitatkonsekvensvurdering af nyt regulativ for Gudenåen. Fuld habitatkonsekvensvurdering (PDF) Orbicon 2017

Silkeborg Kommune. Habitatkonsekvensvurdering af nyt regulativ for Gudenåen. Resumé af fuld konsekvensvurdering (PDF) Orbicon 2017

Silkeborg Kommune. Revision af regulativ for Gudenåen Silkeborg-Randers. NOTAT OM PÅVIRKNING AF §3-BESKYTTET NATUR (PDF) Orbicon 2017

Favrskov, Viborg og Randers Kommune. Revision af regulativ for Gudenåen Silkeborg-Randers. NOTAT OM PÅVIRKNING AF §3-BESKYTTET NATUR (PDF) Orbicon 2017

Silkeborg Kommune, notat. Vegetationen i Gudenåen på strækningen fra Silkeborg til Tange Sø 2017 (PDF)

 

2016

 

Silkeborg-, Viborg-, Favrskov- og Randers Kommune - Notat nr. 1, 2016. Analyse af effekten af grødeskæring i september 2015 på strækningen fra Kongensbro til Tange Sø (PDF)

 

 

 

Gudenåen betragtes af lystfiskere som et af Danmarksbedste laksevandløb - Se rapport fra 2016 udarbejdet af Viborg, Favrskov og Randers Kommuner i samarbejde med Danmarks Center for Vildlaks (PDF)

 

 

Notat. Fiskebiologisk vurdering af fem modeller for den fremtidige faunapassage af Gudenåen ved Tange Sø (beskrevet af Rambøll 2016) med fokus på laks og havørred (PDF) DTU Aqua 2016

 

 

2015


Silkeborg-, Favrskov-, Viborg- og Randers Kommune. Ikke-teknisk resumé - påvirkningsområder omkring Gudenåen (PDF)

Teknisk rapport - Påvirkningsområder omkring Gudenåen. Analyse af de vandstands- og arealmæssige konsekvenser af den øgede grødemængde siden 2006-2007 og nuværende henholdsvis ændret grødeskæringspraksis som følge heraf (PDF)

Kortbilag 1-16 Teknisk rapport - Påvirkningsområder omkring Gudenåen: kortbilag 1kortbilag 2kortbilag 3kortbilag 4kortbilag 5kortbilag 6, kortbilag 7kortbilag 8kortbilag 9kortbilag 10kortbilag 11kortbilag 12kortbilag 13, kortbilag 14kortbilag 15kortbilag 16 (PDF)

Silkeborg Kommune, Notat 2, 2015. Målretning af grødeskæringen i Gudenåen på strækningen fra Silkeborg til Tange Sø 2015
2014


Silkeborg Kommune, notat 2014. Udredning grødeskæring i Gudenåen på strækningen fra Silkeborg til Tange Sø (PDF)2013


Lokaløkonomisk effekter af det udsætningsbaserede laksefiskeri i Gudenåen (PDF)


2012


Silkeborg Kommune notat 1, 2012. SCREENING AF MULIGHEDERNE FOR AT ETABLERE ET DOBBELTLØB I GUDENÅ OPSTRØMS RESENBRO (PDF)

2011


Silkeborg kommune notat 1, 2011. KONTROL AF VANDFØRINGSEVNEN I GUDENÅEN PÅ STRÆKNINGEN MELLEM SILKEBORG OG TANGE SØ (PDF)

Silkeborg Kommune notat 2, 2011 med bilag. RESULTATER AF OPMÅLING AF GUDENÅEN I 2011 PÅ STRÆKNINGEN MELLEM SILKEBORG OG TANGE SØ (PDF)

Silkeborg Kommune notat 3, 2011. SCREENING AF GUDENÅEN PÅ STRÆKNINGEN MELLEM SILKEBORG OG TANGE SØ FOR GRØDEMÆNGDE OG GRØDESKÆRINGSBEHOV (PDF)

Silkeborg Kommune notat 4, 2011. SCREENING AF SEDIMENTET I TANGE SØ NEDSTRØMS INDLØBET AF GUDENÅEN FOR INDHOLD AF TUNGMETALLER OG MILJØFREMM STOFFER (PDF)

Silkeborg Kommune notat 5, 2011. KONTROL AF STRØMRENDEBREDDEN EFTER GRØDESKÆRING I GUDENÅEN PÅ STRÆKNINGEN MELLEM SILKEBORG OG TANGE SØ

Silkeborg Kommune notat 6, 2011. VURDERING AF VANDFØRINGSEVNEN I GUDENÅEN

Effekt af vandstandssænkning i Tange Sø på vandstanden i Gudenåen

Silkeborg Kommune notat, 2011. Vurdering af udgifter til grødeskæring og sandoprensning på delstrækninger i Gudenåen v/HedeDanmark a/s

Orbicon har i 2011 udarbejdet en rapport for Randers Kommune om vegetationen og grødetilstanden i Gudenåen på strækningen mellem Nørreå og Randers Bro. Klik her for at se rapporten (PDF).

Naturgenopretning i Gudenåen.  Standpladser til laks og havørreder ved Ulstrup i Favrskov Kommune. Læs mere om projektet her (PDF)

2010


Silkeborg Kommune notat 1, januar 2010. Indledende analyse og vurdering af grøde og vandføringsevne i Gudenåen på strækningen fra Silkeborg til Tange Sø

Silkeborg Kommune notat 2, februar 2010. Analyse af virkning af grødeskæring på vandføringsevnen i Gudenåen, Silkeborg til Tange Sø

Silkeborg Kommune notat 3, marts 2010. Vurdering af grødeskæring versus alternative foranstaltninger til håndtering af forhøjet vandstand i Gudenåen på strækningen fra Silkeborg til Tange Sø

Silkeborg kommune notat 4, maj 2010. Kontrol af vandføringsevnen i Gudenåen på strækningen fra Silkeborg til Tange Sø.

Silkeborg Kommune notat 5, juli 2010. Besigtigelse af Gudenåen Kongensbro til Tange Sø

Silkeborg Kommune notat 6, juni 2010. Besigtigelse af grødeudviklingen og mulige profil-ændringer i Gudenåen på strækningen fra Silkeborg til Tange Sø, 2. juni 2010

Silkeborg Kommune notat 7, juni 2010. Tililføjelse til notat 1 af marts 2010

Biodiversitet i vandløb - er tilbagegangen for vandaks standset? Tidsskriftet Vand & Jord (2010). Klik her for at læse artiklen. (PDF)

2009

Grødevækst og profiludvikling i Gudenåen på strækningen Hinge - Allig Å og Tange Sø


Screeningsundersøgelse af vandremuslingens forekomst i Gudenå-systemet_maj-juni 2009 Tilføjelse til notat 1 af marts 2010

Opsummering af foreliggende viden om vandremuslingens biologi og økologi med fokus på forekomsten i Danmark og betydningen for vandløbs- og søforvaltningen i Gudenå-systemet. Udarebdjet for Gudenåkomitéen af Orbicon (2009).

Artikel i tidskriftet Miljø og Vand om genopretningen af Gudenåen ved Vilholt Mølle. Læs artikel om projektet her (PDF)

 

2008

Vurdering af vandstanden i Gudenåen - sommer 2008 (PDF). Hertil hører 8 bilag, som du kan finde via de følgende links: Bilag 1Bilag 2aBilag 2bBilag 3aBilag 3bBilag 4Bilag 5Bilag 6Bilag 7Bilag 8

Genopretning af Gudenåen ved Vilholt Mølle - Læs mere om projektet her (PDF)

 

2006

Idéforslag til naturforvaltningsprojekter (PDF) dec. 2006- Gudenådalen

2002

Århus Amt 2002. Silkeborg Langsø – Vurdering af muligheder for højvandsreduktion v/Q-Holm Consult (PDF)

Århus Amt notat 2002. Bilag til Silkeborg Langsø – Vurdering af muligheder for højvandsreduktion v/ Q-Holm Consult (PDF)

 

 

1997

Vandføringsevne i danske vandløb 1976-1995 (PDF) faglig rapport fra DMU (1997)

Regulativopmålingen af Gudenåen på strækning fra Silkeborg til Tange Sø fra 1997 i pdf (længde og tværprofiler) og i txt-format:


Stationeringen er nuværende regulativmæssig stationering. Opmålingen i 1997 blev udført i DNN, men er efterfølgende omregnet til DVR90 i både længde- og tværsnitsprofilerne.

 

1994

Laksefiskene og kanosejladsen opstrøms Mossø (PDF) (1994). Vejle Amt.
Andet

Lister over yderligere eksisterende materiale (PDF) som ikke findes som elektronisk materiale.