Du kan på denne side finde gældende vedtægter og forretningsorden for Brugerrådet for Sejlads på Gudenåen. 

Ældre versioner kan rekvireres ved Gudenåkomitéens Sekretariat


 

Vedtægter for Brugerrådet for Sejlads på Gudenåen 

Vedtægterne kan downloades som printvenlig pdf-fil. Klik her for at åbne Vedtægter for Brugerrådet for Sejlads på Gudenåen.


§ 1. Brugerrådet for Sejlads på Gudenåen

Brugerrådet for Sejlads på Gudenåen er nedsat af kommunalbestyrelserne i Favrskov, Hedensted, Horsens, Randers, Skanderborg, Silkeborg og Viborg kommuner i henhold til § 16 i Bekendtgørelse nr. 416 af 17/04/2013 om ikke-erhvervsmæssig sejlads og anden færdsel på Gudenåen med sidevandløb og søer fra Tørring til Randers (herefter ”sejladsbekendtgørelsen”).

§ 2. Formål

Brugerrådet for Sejlads på Gudenåen har i henhold til sejladsbekendtgørelsens § 16 til formål at rådgive i spørgsmål om kommunalbestyrelsernes administration af bekendtgørelsen

§ 3. Sammensætning af Brugerrådet for Sejlads på Gudenåen
Brugerrådet for Sejlads på Gudenåen består i henhold til sejladsbekendtgørelsens § 16 af repræsentanter fra bl.a. bredejerne, kanoudlejere, myndigheder og berørte interesseorganisationer.

§ 3,2:
 Brugerrådet for Sejlads på Gudenåen består af maksimalt 20 medlemmer. Funktionsperioden følger den kommunale valgperiode.

§ 3,3:
 Interessefælleskaber som nævnt i sejladsbekendtgørelsens § 16 kan ansøge om plads i Brugerrådet for Sejlads på Gudenåen hos Gudenåkomitéens Sekretariat. Pladserne tildeles af Gudenåkomitéen således, at en så bred geografisk og interessemæssig sammensætning som muligt opnås. Hvert af de udvalgte interessefællesskaber tildeles én plads i Brugerrådet for Sejlads på Gudenåen. Interessefællesskabet udpeger en suppleant for det pågældende medlem.

§ 3,4:
 Ansøgningsfrist og ansøgningsmåde angives på Gudenåkomitéens hjemmeside. Det er muligt at blive tildelt plads i flere på hinanden følgende perioder.

§ 3,5:
 Såfremt ikke alle 20 pladser i Brugerrådet for Sejlads på Gudenåen tildeles umiddelbart efter den annoncerede ansøgningsfrist, kan Gudenåkomitéens Sekretariat løbende ansøges om ikke-tildelte pladser.

§ 4 Formandsskab
Chefen for Gudenåkomitéens Sekretariat er Formand for Brugerrådet for Sejlads på Gudenåen og fungerer som mødeleder. Gudenåkomitéens Sekretariat varetager den generelle sekretariatsbetjening af Brugerrådet for Sejlads på Gudenåen.

§ 5 Forretningsorden
Forretningsordenen for Brugerrådet for Sejlads på Gudenåen fastsættes af de nedsættende kommuners byråd.

§ 6 Ændring i vedtægten for Brugerrådet for Sejlads på Gudenåen
Ændringer i vedtægten skal godkendes i hvert af de nedsættende kommuners byråd.

§ 7 Ikrafttræden
Vedtægten træder i kraft ved godkendelse i hvert af de respektive byråd.


Godkendt i nedenstående byråd

Randers Kommune d. 31.01.2023
Viborg Kommune d. 12.12.2022
Favrskov Kommune d. 27.09.2022
Silkeborg Kommune d. 30.05.2022
Skanderborg Kommune d. 21.12.2022
Horsens Kommune d. 27.09.2022
Hedensted Kommune d. 31.08.2022
  

Således ikrafttrådt d. 31.01.2023
Forretningsorden for Brugerrådet for Sejlads på Gudenåen

Forretningsordenen kan downloades som printvenlig pdf-fil. Filen er ikke webtilgængelig Klik her for at dowloade Forretningsorden for Brugerrådet for Sejlads på Gudenåen


Møder

§ 1 
Formanden tilrettelægger møderne i samarbejde med Gudenåkomitéens Sekretariat.

§ 2
Formanden indkalder til møde i Brugerrådet for Sejlads på Gudenåen efter behov, men dog som minimum før sejladssæsonen starter og efter dens afslutning. 

§ 3
Formanden indkalder senest 1 måned før mødets afholdelse.

§ 4 
Mødedeltagere skal underrette Gudenåkomitéens Sekretariat om, hvorvidt de deltager eller ikke deltager i mødet, senest 5 dage inden dettes afholdes. Suppleanter deltager ved medlemmers annoncerede fravær, og de bliver indkaldt af Gudenåkomitéens sekretariat.

§ 5
 
Formandskabet kan beslutte at aflyse mødet, hvis mindre end halvdelen af medlemmerne har tilmeldt sig ved tilmeldingsfristens udløb

§ 6
Der ydes ikke mødediæter eller befordringsgodtgørelse for deltagelse i møderne.

§ 7
Møderne i Brugerrådet for Sejlads på Gudenåen er lukkede, dog kan de nedsættende kommuner deltage i møderne med hver én medarbejder.


Dagsordener

§ 8 
Dagsordener fra møder i Brugerrådet for Sejlads på Gudenåen skal, med mindre andet besluttes, gøres offentligt tilgængelige på Gudenåkomitéens hjemmeside.

§ 9
Punkter til dagsordenen skal være Gudenåkomitéens Sekretariat i hænde senest 2 uger før mødets afholdelse. 
 
§ 10
Gudenåkomitéens Sekretariat udsender dagsordenen pr. mail 1 uge før mødet. Det er medlemmernes ansvar at holde Gudenåkomitéens Sekretariat opdateret med mailadresser, og derved sørge for, at mødeindkaldelsen kan nå medlemmet.


Medlemmets ansvar


§ 11 

Et medlems udtalelser i Brugerrådet for Sejlads på Gudenåen sker som udgangspunkt på vegne af alle interessenter inden for det pågældende område, som medlemmet repræsenterer. Medlemmet har til opgave at orientere alle inden for eget interessentområde om beslutninger og drøftelser i Brugerrådet for Sejlads på Gudenåen, i det omfang det findes relevant. 


Referat

§ 12
Sekretariatet laver et referat fra møderne i Brugerrådet for Sejlads på Gudenåen. Referatet tilgængeliggøres på Gudenåkomitéens hjemmeside for medlemmerne af Brugerrådet for Sejlads på Gudenåen og offentligheden senest 2 uger efter mødets afholdelse.


Forretningsordenen

§ 13
Fastsættelse og ændringer i forretningsorden kan ske efter vedtagelse i hvert af de respektive byråd.


Ikrafttræden

§ 14 
Indeværende forretningsorden træder i kraft ved godkendelse i de respektive byråd.


Godkendt i nedenstående byråd

Randers Kommune d. 20.08.2015
Viborg Kommune d. 02.09.2015
Favrskov Kommune d. 25.08.2015
Silkeborg Kommune d. 22.06.2015
Skanderborg Kommune d. 24.06.2015
Horsens Kommune d. 12.08.2015
Hedensted Kommune d. 26.08.2015

  
Således ikrafttrådt d. 02.09.2015