Med ”lov om vandplanlægning” fra december 2013 fik kommunerne del i arbejdet med at udarbejde vandplaner.

Kommunerne skal arbejde sammen på tværs af 23 vandoplande, som Danmark er inddelt i.

Kommunerne arbejder i en tidsafgrænset periode med konkrete opgaver, der er defineret af staten.

I hvert af de 23 vandoplande kan kommunerne oprette og være tovholder for lokale vandråd, der skal rådgive kommunerne om vandplan-indsatsen. I forbindelse med hver konkret opgave skal et vandråd oprettes, når organisationer i oplandet ønsker det.

Hvert vandråd har sekretariat i en af vandoplandets kommuner, den kaldes ”sekretariatskommune”. Vandrådene består af lokale repræsentanter for eksempelvis landbrugsforeninger, naturorganisationer og sportsfiskere.

Gudenåkomitéens holder sig orienteret om arbejdet, der foregår i Vandråd Randers Fjord. Viborg Kommune er Sekretariatskommune.