På denne side kan du finde de gældende vedtægter og forretningsorden for Vandoplandstyregruppe for Vandopland 1.5 - Randers Fjord (VOS)


 

Vedtægter for Vandoplandstyregruppe for Vandopland 1.5 - Randers Fjord


Et tværkommunalt samarbejde mellem kommunerne med areal indenfor oplandet til Randers Fjord om kommunale opgaver afledt af den statslige vandmiljøplanlægning.

Vedtægterne kan downloades som printvenlig pdf-fil. Den er ikke webtilgængelig. Klik her for downloade vedtægterne


§ l. Samarbejdets navn
Samarbejdets navn er Vandoplandstyregruppe for Vandopland 1.5 - Randers Fjord (VOS), og er etableret i henhold til aftale d. 27. november 2009 mellem Miljøministeriet og Kommunernes Landsforening (KL) vedrørende styringsmodel for udmøntning af vådområde- og ådalsindsatsen.

§ 2. Samarbejdets formål 
Samarbejdet er et tværkommunalt samarbejde mellem kommunerne med areal indenfor oplandet til Randers Fjord. Samarbejdet har til formål at løse de kommunale opgaver afledt af den statslige vandmiljøplanlægning, der forudsætter et tværkommunalt samarbejde. 
Herunder skal samarbejdet i overensstemmelse med aftalen 29. november 2009 mellem KL og Miljøministeriet bl.a.:

 • Fungere som Vandoplandstyregruppe for Vandopland 1.5 - Randers Fjord. Vandoplandsstyregruppens har til formål at koordinere den tværkommunale indsats for ved hjælp af vådområder at reducere nitrat i kystvande og vha. ådalsprojekter at reducere fosfor i søer.
 • Vandoplandsstyregruppen har til formål at rådgive Miljøministeren på et område, hvor den enkelte kommune i Vandoplandet til Randers Fjord ikke har selvstændig kompetence. 

§ 3. Opgaver
 
Samarbejdet skal indenfor oplandet til Randers Fjord løse de kommunale opgaver afledt af den statslige vandmiljøplanlægning, der forudsætter et tværkommunalt samarbejde.

§ 4. Sammensætning af Vandoplandstyregruppe for Vandopland 1.5 - Randers Fjord

§ 4,2: Alle kommunerne i oplandet til Randers Fjord er obligatorisk medlemmer i vandoplandstyregruppen for oplandet til Randers Fjord (Favrskov, Hedensted, Horsens, Ikast-Brande, Norddjurs, Odder, Randers, Silkeborg, Skanderborg, Syddjurs, Vejle, Viborg og Aarhus kommuner).

§ 5. Udpegning af medlemmer

Kommuner, der tillige er medlem af Gudenåkomitéen, repræsenteres i Vandoplandstyregruppe for Vandopland 1.5 - Randers Fjord af Gudenåkomitémedlemmet.

Kommuner, der ikke er medlem af Gudenåkomitéen, repræsenteres af enten 1 repræsentant eller denne suppleant, der vælges af og blandt byrådet, fortrinsvis blandt kommunens Teknik- og Miljøudvalg (eller det udvalg hvorunder vandplanarbejdet sorterer), eller af en af kommunen udpeget administrativ medarbejder, eller dennes suppleant.
Funktionsperioden følger den kommunale valgperiode.

§ 6. Valg af formand og næstformand
Formand og næstformand i Vandoplandstyregruppen for Vandopland 1.5 - Randers Fjord vælges blandt de medlemmer, som er valgt af og blandt de respektive byråd.

Med mindre Vandoplandstyregruppen for Vandopland 1.5 - Randers Fjord beslutter andet, varetages funktionen som formand og næstformand af Formand og næstformand i Gudenåkomitéen

§ 7. Forretningsorden

Vandoplandstyregruppen for Vandopland 1.5 - Randers Fjord fastsætter selv sin forretningsorden.

§ 8. Ændring af vedtægter

Ændringer i vedtægterne for Vandoplandstyregruppen for Vandopland 1.5 - Randers Fjord kan kun ske efter vedtagelse i hvert af de respektive byråd.

§ 9. Sekretariat

Vandoplandstyregruppen for Vandopland 1.5 - Randers Fjord sekretariatsbetjenes af Gudenåkomitéens Sekretariat.

§ 10. Opløsning

Samarbejdet opretholdes så længe aftalen af 27. november 2009 med eventuelle senere ændringer kræver det.

Efter aftalens eventuelle ophør kan medlemskommunerne efter beslutning i de respektive byråd vælge at opretholde samarbejdet.
 
§ 11. Ikrafttræden
Vedtægten træder i kraft ved godkendelse på Vandoplandsstyregruppemøde og efterfølgende vedtagelse i hvert af de respektive byråd.


Godkendt på Vandoplandsstyregruppemøde møde d. 25. september 2015

Godkendt i nedenstående kommuner

 • Randers Kommune d. 21. januar 2016 
 • Viborg Kommune d. 27. januar 2016
 • Favrskov Kommune d. 26. januar 2016
 • Silkeborg Kommune d. 7. december 2015
 • Skanderborg Kommune d. 16. december 2015
 • Horsens Kommune d. 15. december 2015
 • Hedensted Kommune d. 16. december 2015
 • Ikast-Brande Kommune d. 23. februar 2016
 • Norddjurs Kommune d. 8. december 2015
 • Odder Kommune d. 24. november 2015
 • Syddjurs Kommune d. 30. november 2015
 • Vejle Kommune d. 16. december 2015
 • Aarhus Kommune d. 8. februar 2016


Således ikrafttrådt d. 23. februar 2016Forretningsorden for Vandoplandstyregruppe for Vandopland 1.5 - Randers Fjord

Et tværkommunalt samarbejde mellem kommunerne med areal indenfor oplandet til Randers Fjord om kommunale opgaver afledt af den statslige vandmiljøplanlægning
Vedtægterne kan downloades som printvenlig pdf-fil. Den er ikke webtilgængelig. Klik her for at downloade forretningsordenen 


Møder

§ 1 
Formanden tilrettelægger møderne i samarbejde med Gudenåkomitéens Sekretariat, og indkalder til møderne senest 1 måned før mødets afholdelse.

§ 2
 
Medlemmerne skal underrette Gudenåkomitéens Sekretariat om, hvorvidt de deltager eller ikke deltager i mødet, senest 5 dage inden dettes afholdes. Suppleanter deltager ved medlemmers annoncerede fravær, og indkaldes af Sekretariatet.

§ 3
 
Formanden leder møderne.

§ 4

Møderne i Vandoplandstyregruppen for Vandopland 1.5 - Randers Fjord er lukkede. Dog kan hvert medlem udpeget af og blandt de respektive byråd medtage embedsmænd fra medlemskommunerne som tekniske bisiddere til møderne uden stemmeret i fornødent omfang.

§ 4,2:
 På møder kan der til særlige orienteringspunkter af bred kommunalpolitisk interesse på invitation deltage andre politikere fra medlemskommunerne.Udfærdigelse, udsendelse og offentliggørelse af dagsordener


§ 5

Punkter til dagsordenen skal være Gudenåkomitéens Sekretariat i hænde senest 3 uger før mødets afholdelse.

§ 6

Gudenåkomitéens Sekretariat udarbejder og tilgængeliggør en dagsorden senest 7 dage før mødets afholdelse.

§ 6,2:
 Hvis formanden eller mindst 3 af repræsentanterne i det politiske forum ønsker det, kan der indkaldes til ekstraordinære møder:

  • Indkaldelse til ekstraordinære møder skal ske med et varsel på mindst 14 dage.
  • Af indkaldelsen skal fremgå motivering for det ekstraordinære møde ligesom indkaldelsen skal være bilagt en dagsorden.

§ 7
 
Dagsordenen skal, med mindre andet besluttes, gøres offentligt tilgængelig på Gudenåkomitéens hjemmeside.


§ 8

Sagerne behandles i mødet i den rækkefølge, hvori de er optaget på dagsordenen. Det kan på mødet besluttes at optage nye punkter på dagsordenen, og fravige den i dagsordenen angivne rækkefølge for sagernes behandling.


Beslutningsdygtighed og afstemninger


§ 9
 
Alle beslutninger vedtages med almindeligt stemmeflertal blandt de fremmødte medlemmer, medmindre lovgivningen bestemmer andet.

§ 9,2:
 Stemmeretten kan kun udøves ved personligt fremmøde af medlemmet eller dennes suppleant.
§ 9,3: Skriftlig afstemning skal finde sted, såfremt blot ét medlem af samarbejdet kræver dette.
§ 9,4: I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.


Udfærdigelse, udsendelse og offentliggørelse af referater

§ 10
Beslutninger optages i et referat, der godkendes på mødet. Referatet tilgængeliggøres på Gudenåkomitéens hjemmeside for medlemmerne af Vandoplandstyregruppen for Vandopland 1.5 - Randers Fjord og offentligheden senest 7 dage efter mødets afholdelse.


Ændringer i forretningsordenen

§ 11
Fastsættelse og ændring af forretningsordenen kan ske, når mindst 2/3 af medlemmerne i Vandoplandstyregruppen for Vandopland 1.5 - Randers Fjord stemmer herfor.

§ 12. Ikrafttræden
Forretningsordenen træder i kraft ved godkendelse på Vandoplandsstyregruppemøde.


Godkendt på Vandoplandsstyregruppemøde d. 25 september 2015