EU’s vandrammedirektiv trådte i kraft den 22. december 2000 og fastlægger rammerne for beskyttelsen af vandmiljøet. Miljømålsloven implementerer direktivet i dansk lovgivning.

Formålet med vandrammedirektivet er at sikre beskyttelse af vandløb, søer, kystvande og grundvandet, så de som udgangspunkt mindst har opnået en såkaldt god tilstand senest i december 2015. Det skal også sikres, at evt. forringelser af vandområdernes tilstand forebygges.

På trods af tre vandmiljøplaner lever det danske vandmiljø stadig ikke op til EU’s krav til standarder, og det er derfor nødvendigt med en markant indsats i form af vandområdeplanerne. Vandområdeplanerne skal sikre mindre kvælstof og fosfor i vandløb, søer og kystvande, samt et bedre dyre- og planteliv i det danske vandmiljø.


Opdeling i vandoplande

Vandområdeplanerne udarbejdes af Miljøministeriet. Vandområdeplanerne opdeler Danmark i 3 vanddistrikter med en yderligere underopdeling i 23 hovedvandoplande. For hvert af disse har Miljøministeriet fastlagt en økonomisk og faglig ramme for etablering af vådområder og ådalsprojekter, der skal fjerne kvælstof og fosfor som fastsat i de statslige vandområdeplaner.


Vandoplandsstyregruppe Randers Fjord

I hvert af de respektive hovedvandoplande er der oprettet såkaldte Vandoplandsstyregrupper (VOS), som er sammensat af kommunerne i oplandet. Gudenåen ligger i vandopland 1.5 – Randers Fjord.

De 13 kommuner i oplandet til Randers Fjord har besluttet, at Gudenåkomitéens 7 kommuner sammen med de øvrige 6 kommuner i oplandet skal fungere som VOS. Gudenåkomitéens vandoplandsopgaver er dermed faste punkter på Gudenåkomitéens møder.


Hvad består arbejdet i VOS i?

Arbejdet i VOS består i at udarbejde oplandsplaner, der viser mulige vådområde/ådalsprojekter, der kan fjerne kvælstof og fosfor, samt hvad det koster at gennemføre disse projekter.

VOS beslutter på det grundlag, hvilke projekter, der skal gennemføres nærmere forundersøgelser for og siden føres ud i livet.

De relevante kommuner indsender på den baggrund ansøgninger i prioriteret rækkefølge til Miljøministeriet. Der er for hvert projekt en kommune, der er projektansvarlig og søger en statslig bevilling til arbejdet. Efter aftale med den relevante kommune kan en af Naturstyrelsens lokale enheder også være projektansvarlig.

 

Gudenåkomitéen indsender i sin egenskab af VandOplandsStyregruppe for Randers Fjord oplandet høringssvar til staten om vandområdeplanerne. Via dette link kan du læse de indsendte høringssvar

Gudenåkomitéen arbejder som VandOplandsStyregruppe sammen med landboforeningerne i oplandet til Randers Fjord om den kollektive indsats.