PublikationerDenne side er inddelt i 3 afsnit: først findes en oversigt over materiale, som Gudenåkomitéen står bag, herunder findes rapporterne bag den store Gudenåundersøgelse 1973-1975, og nederst findes andet relevant materiale om Gudenåen (arrangereret efter udgivelsesår).

 

 

Materiale som Gudenåkomitéen står bag

Gudenåkomitéen har udarbejdet en række rapporter og pjecer om forskellige emner relateret til Gudenåen. Materialet kan hentes fra listen nedenfor.

 

• Kanofolder (2018). Gudenåsystemet_kano kajak og robåd

• Kanofolder (2017). Gudenåsystemet_kano kajak og robåd

• Kanofolder - på engelsk (2017). Gudenåsystemet_kano, kajak og robåd

Motorbådsfolder (2018). Gudenåsystemet med motor

• Motorbådsfolder (2017). Gudenåsystemet med motor

• Motorbådsfolder  - på engelsk (2017). Boating on the Gudenaa

• Kanofolder (2016). Gudenåsystemet_kano, kajak og robåd

• Kanofolder - på engelsk (2016). Gudenåsystemet_kano, kajak og robåd

• Motorbådsfolder (2016). Gudenåsystemet med motor

• Motorbådsfolder  - på engelsk (2016). Gudenåsystemet med motor

• Gudenåregistrant (2013). Gudenåregistrant

• Gudenåen ved Ulstrup (2014)Forundersøgelse for vandløbsforbedringer i Gudenåen ved Ulstrup.

• Master projekt af Sara Andersen. Kan fødetilgængeligheden være en mulig begrænsende factor for vandremuslingens spredning i Gudenåen?

• Kortfolder (2015). På Gudenåen i kano og kajak.

• Pjece (2015). På Gudenåen med motor

 Kortfolder (2013). På Gudenåen i kano og kajak.

• LaksefiskeriLokaløkonomiske effekter af det udsætningsbaserede laksefiskeri i Gudenåen 

• Grødetilstand (2011). Kortlægning af vegetationen og vurdering av grødetilstanden i Gudenåen på strækningen mellem Nørrå og Randers Bro 

• Notat. Påvirkning på vandstanden i Randers by ved tilbageholdelse af vand fra Gudenåen på Haslund Ø

• Kortfolder (2012).  På Gudenåen i kano og kajak (PDF)

• Kanosejladsen på Gudenåen 1983. Rapport

• Sejlladsregulering på Gudenaåen - rapport fra koordineringsgruppen 1985. 

• Kanosejladsen på Gudenåen 1979-1985. Rapport

• Kanosejladsen på Gudenåen 1982. Rapport

• Kanosejladsen på Gudenåen 1981. Rapport

• Kanosejladsen på Gudenåen 1980. Rapport

• Rapport nr. 24Fiskene i Gudenåens vandløb (sammendrag) (PDF)

 Rapport nr. 23Fiskene i Gudenåens vandløb (PDF) 

• Rapport nr. 22Vegetation i Gudenåen (PDF) 

• Rapport nr. 21Gudenaa – a Danish lake-river-estuary system (PDF)

 Rapport nr. 20Natur og miljø i Gudenåsystemet

• Rapport nr. 19Gudenåens hovedopløb som gyde- og yngelopvækstområde for laks og havørred (PDF)

• Rapport nr. 18Fiskebestande i Gudenå-systemets søer (PDF) 

• Rapport nr. 17Stoftransport i Gudenåen 1974 til 1993 (PDF)

• PjeceGudenå-søerne (PDF) 

• Rapport nr. 16Forureningskort for Gudenåens vandsystem (PDF)

• Rapport nr. 15Fiskenes passage gennem turbineanlæg i Gudenåen (PDF)

• Rapport nr. 14Stoftransport i Gudenåens vandsystem, 1974 til 1985 (PDF)

• Rapport nr. 13Vandløb og fisk i tilløbene til Randers Fjord (PDF)

• Rapport nr. 12Vandløb og fisk i Nørreåens vandsystem (PDF)

• Rapport nr. 11Vandløb og fisk i Hadsten Lilleå’s vandsystem (PDF)

• Rapport nr. 10Vandløb og fisk i de mindre tilløb til Gudenåen mellem Tange og Randers (PDF)

• Rapport nr. 9Vandløb og fisk i Gudenåens vandsystem fra Silkeborg Langsø til Tange (PDF)

• Rapport nr. 8Vandløb og fisk i Gudenåens vandsystem fra Mossø til Silkeborg Langsø (PDF)

• Rapport nr. 7Vandløb og Fisk i tilløbene til Skanderborg søerne og Mossø (PDF)

• Rapport nr. 6Vandløb og fisk i Gudenåens vandsystem fra udspringet til Mossø (PDF)

• Rapport nr. 5Vandløb og Fisk i Gudenåen og øvrige tilløb til Randers Fjord (PDF)

• Rapport nr. 4Laksefiskene og fiskeriet i Randers Fjord (PDF)

• Rapport nr. 3Havørreden i Gudenåen. En sammenfatning af ældre og nyere undersøgelser over Gudenåhavørreden (PDF)

• Rapport nr. 2Søerne i Gudenåens vandsystem. Kviksølv i fisk fra Ring sø, Silkeborg Langsø og Tange sø (PDF)

• Rapport nr. 1Søerne i Gudenåens vandsystem. En kort beskrivelse af økologiske forhold, herunder forureningstilstanden i de enkelte søer i Gudenåens vandsystem (PDF)

• Rapport fra Gudenåkomitéen vedrørende kviksølvbelastning af fisk (PDF)


• På oplevelse blandt Gudenåens planter (2002)

• Gudenåens vandmiljø - forureningstilstand, smådyr og fisk (1995)


I begyndelsen af 1970’erne besluttede Vejle-, Viborg- og Århus Amt at lave en grundig undersøgelse af Gudenåen og dannede Gudenåudvalget til at forestå undersøgelsen. Følgende rapporter blev produceret i forbindelse med Gudenåundersøgelsen 1973-75: 

• Gudenåen ’75. resume af en række undersøgelser udført af Gudenåudvalget 1973-1975 (PDF)
• Kilder, søer og vandløb - samlerapport (PDF)

• Rapport nr. 36. Opfølgning på Gudenåundersøgelsen (PDF)

• Rapport nr. 35Referat af Gudenåkonference i Silkeborg (PDF)

• Rapport nr. 34Dambrugsundersøgelse (PDF)

• Rapport nr. 33Kilder - fauna (PDF)

• Rapport nr. 32. Materialetransport i Gudenåen (ikke tilgængelig elektronisk) 

• Rapport nr. 31Kviksølv i sediment og fisk (PDF)

• Rapport nr. 30Måling af opblanding af Gudenåens vand i Mossø (PDF)

• Rapport nr. 29. Undersøgelse i Gudenåen for forekomst af DDT og PCB (polychlorerede biphenyler) (PDF)

• Rapport nr. 28Landbrugets potentielle bidrag til vandløbs næringssaltsbelastningen (PDF) 

• Rapport nr. 27Vandføringsmålinger (PDF)

• Rapport nr. 26Gudenåens søer - kartering (PDF)

• Rapport nr. 25Gudenåsystemets søer – søkarakteristik (PDF)

• Rapport nr. 24Kilder og øvre vandløbsstrækninger (PDF)

• Rapport nr. 23Botanisk-økologiske undersøgelser over vandløbsvegetation i udvalgte Gudenåvandløb (PDF)

• Rapport nr. 23Bilagsdelen (PDF)

• Rapport nr. 22Sedimentkarakteristik (PDF)

• Rapport nr. 21Eutrofiering af Mossø (PDF)

• Rapport nr. 20Fordampningsundersøgelser (vand- og varmebalancer), Mossø (PDF)

• Rapport nr. 19Populationsdynamiske og produktionsbiologiske undersøgelser af vandløbsfisk i småvandløb (PDF)

• Rapport nr. 18Forekomst og bestandtætheder af ferskvandsfisk i Gudenåsystemet (PDF)

• Rapport nr. 17Regnvandsundersøgelser (PDF)

• Rapport nr. 16Sømodeller (PDF)

• Rapport nr. 15Algevækstforsøg (PDF)

• Rapport nr. 14Bilagsdelen (PDF)

• Rapport nr. 14Søundersøgelser (PDF)

• Rapport nr. 13Vandløbsbiologi (PDF)

• Rapport nr. 12Bilagsdelen (PDF)

• Rapport nr. 12Stoftransport i Gudenåsystemet (PDF)

• Rapport nr. 11Intensiv vandløbsundersøgelse (PDF)

• Rapport nr. 10Intensiv vandløbsundersøgelse i Nørreå (PDF)

• Rapport nr. 9Undersøgelse af Salten Å (PDF)

• Rapport nr. 8Dambrugsregistreringer. Belastning fra dambrug (PDF)

 Rapport nr. 7Spildevandsundersøgelser (PDF)

• Rapport nr. 6Spildevandsundersøgelse af Post Fjerkræslagteriet i Holmstol (PDF)

• Rapport nr. 5Undersøgelse af spildevand fra pap- og papirfabrikkerne (PDF)

• Rapport nr. 4Undersøgelse af hospitalsspildevand (PDF)

• Rapport nr. 3Referat fra konference i Silkeborg den 24. maj 1973 (PDF)

• Rapport nr. 2Forundersøgelse 1972. Fælles rapport (PDF)

• Rapport nr. 1Amtsvandvæsenernes undersøgelse (PDF)
   
   

 

Herunder findes link til de fleste undersøgelser vedrørende Gudenåen

 

2018
 

Silkeborg Kommune, Rapport vedr. opmåling og analyse af strømrende i øvre del af Tange Sø (2018).

Silkeborg Kommune. Bilag til Rapport vedr. opmåling og analyse af strømrende i øvre del af Tange Sø.

Silkeborg kommune - afvandingskort til rapport vedr. opmåling og analyse af strømrende i øvre del af Tange Sø 

Notat. Turismepotentialet ved etablering af faunapassage ved Gudenaacentralen og Tange Sø. Supplerende notat til rapporten ” Gudenåen. Løsningsforslag til Gudenåens fremtidige forløb ved Tange Sø”. Rambøll 2016. GudenåSamarbejdet 2018

 

2017
 
Fiskebestanden i Gudenåen fra Silkeborg til Kongensbro. Udarbejdet af Danmarks Center for Vildlaks for Silkeborg kommune i 2017
 
Effektvurdering af grødeøer i Gudenåen (2017). Rapport udarbejdet af Orbicon for Randers kommune. Til rapporten hører bilag 1, og bilag 2
 
2016
 
 
 
 
 
   
   
2015

Silkeborg-, Favrskov-, Viborg- og Randers Kommune. IKKE-TEKNISK RESUMÉ - PÅVIRKNINGSOMRÅDER OMKRING GUDENÅEN.

TEKNISK RAPPORT - PÅVIRKNINGSOMRÅDER OMKRING GUDENÅEN. Analyse af de vandstands- og arealmæssige konsekvenser af den øgede grødemængde siden 2006-2007 og nuværende henholdsvis ændret grødeskæringspraksis som følge heraf.

KORTBILAG 1-16 TEKNISK RAPPORT - PÅVIRKNINGSOMRÅDER OMKRING GUDENÅEN: kortbilag 1, kortbilag 2, kortbilag 3, kortbilag 4, kortbilag 5, kortbilag 6, kortbilag 7, kortbilag 8, kortbilag 9, kortbilag 10, kortbilag 11, kortbilag 12, kortbilag 13, kortbilag 14, kortbilag 15, kortbilag 16.

 

Silkeborg Kommune, Notat 2, 2015. Målretning af grødeskæringen i Gudenåen på strækningen fra Silkeborg til Tange Sø 2015.

2014
   
   
2013
Lokaløkonomisk effekter af det udsætningsbaserede laksefiskeri i Gudenåen

2012
Silkeborg Kommune notat 1, 2012. SCREENING AF MULIGHEDERNE FOR AT ETABLERE ET DOBBELTLØB I GUDENÅ OPSTRØMS RESENBRO 

2011
Silkeborg kommune notat 1, 2011. KONTROL AF VANDFØRINGSEVNEN I GUDENÅEN PÅ STRÆKNINGEN MELLEM SILKEBORG OG TANGE SØ

Silkeborg Kommune notat 2, 2011 med bilag. RESULTATER AF OPMÅLING AF GUDENÅEN I 2011 PÅ STRÆKNINGEN MELLEM SILKEBORG OG TANGE SØ

Silkeborg Kommune notat 3, 2011. SCREENING AF GUDENÅEN PÅ STRÆKNINGEN MELLEM SILKEBORG OG TANGE SØ FOR GRØDEMÆNGDE OG GRØDESKÆRINGSBEHOV

Silkeborg Kommune notat 4, 2011. SCREENING AF SEDIMENTET I TANGE SØ NEDSTRØMS INDLØBET AF GUDENÅEN FOR INDHOLD AF TUNGMETALLER OG MILJØFREMM STOFFER

Silkeborg Kommune notat 5, 2011. KONTROL AF STRØMRENDEBREDDEN EFTER GRØDESKÆRING I GUDENÅEN PÅ STRÆKNINGEN MELLEM SILKEBORG OG TANGE SØ

Silkeborg Kommune notat 6, 2011. VURDERING AF VANDFØRINGSEVNEN I GUDENÅEN

Effekt af vandstandssænkning i Tange Sø på vandstanden i Gudenåen

Silkeborg Kommune notat, 2011. Vurdering af udgifter til grødeskæring og sandoprensning på delstrækninger i Gudenåen v/HedeDanmark a/s

2010
Silkeborg Kommune notat 1, januar 2010. Indledende analyse og vurdering af grøde og vandføringsevne i Gudenåen på strækningen fra Silkeborg til Tange Sø

Silkeborg Kommune notat 2, februar 2010. Analyse af virkning af grødeskæring på vandføringsevnen i Gudenåen, Silkeborg til Tange Sø

Silkeborg Kommune notat 3, marts 2010. Vurdering af grødeskæring versus alternative foranstaltninger til håndtering af forhøjet vandstand i Gudenåen på strækningen fra Silkeborg til Tange Sø

Silkeborg kommune notat 4, maj 2010. Kontrol af vandføringsevnen i Gudenåen på strækningen fra Silkeborg til Tange Sø.

Silkeborg Kommune notat 5, juli 2010. Besigtigelse af Gudenåen Kongensbro til Tange Sø

Silkeborg Kommune notat 6, juni 2010. Besigtigelse af grødeudviklingen og mulige profil-ændringer i Gudenåen på strækningen fra Silkeborg til Tange Sø, 2. juni 2010

Silkeborg Kommune notat 7, juni 2010. Tililføjelse til notat 1 af marts 2010

2009
Grødevækst og profiludvikling i Gudenåen på strækningen Hinge - Allig Å og Tange Sø


Tidligere
Vurdering af vandstanden i Gudenåen - sommer 2008
Bilag 1
Bilag 2a
Bilag 2b
Bilag 3a
Bilag 3b
Bilag 4
Bilag 5
Bilag 6
Bilag 7
Bilag 8

Silkeborg Langsø - Vurdering af muligheder for højvandsreduktion