Gudenåundersøgelsen 1973 - 1975

I begyndelsen af 1970’erne besluttede Vejle-, Viborg- og Århus Amt at lave en grundig undersøgelse af Gudenåen og dannede Gudenåudvalget til at forestå undersøgelsen. Gudenåudvalget blev forløberen for Gudenåkomitéen.

Du kan herunder finde rapporterne, der blev produceret i forbindelse med Gudenåundersøgelsen 1973 - 1975.

 

 

Webtilgængelighed. Ingen af PDF filerne er ikke tilgængelige i henhold til loven om webtilgængelighed, da der er tale om ældre, indskannede dokumenter.

Har du spørgsmål til dokumenternes indhold, er du velkommen til at kontakte Gudenåkomitéens koordinator Majbritt Kjeldahl Lassen på tlf. 51 44 49 43 eller e-mail: makla@silkeborg.dk

 

Oversigt over rapporter  

Kilder, søer og vandløb - samlerapport (PDF)

Rapport nr. 36. Opfølgning på Gudenåundersøgelsen (PDF)

Rapport nr. 35Referat af Gudenåkonference i Silkeborg (PDF)

Rapport nr. 34Dambrugsundersøgelse (PDF)

Rapport nr. 33Kilder - fauna (PDF)

Rapport nr. 32. Materialetransport i Gudenåen (ikke tilgængelig elektronisk) 

Rapport nr. 31Kviksølv i sediment og fisk (PDF)

Rapport nr. 30Måling af opblanding af Gudenåens vand i Mossø (PDF)

Rapport nr. 29. Undersøgelse i Gudenåen for forekomst af DDT og PCB (polychlorerede biphenyler) (PDF)

Rapport nr. 28Landbrugets potentielle bidrag til vandløbs næringssaltsbelastningen (PDF)

Rapport nr. 27Vandføringsmålinger (PDF)

Rapport nr. 26Gudenåens søer - kartering (PDF)

Rapport nr. 25Gudenåsystemets søer – søkarakteristik (PDF)

Rapport nr. 24Kilder og øvre vandløbsstrækninger (PDF)

Rapport nr. 23Botanisk-økologiske undersøgelser over vandløbsvegetation i udvalgte Gudenåvandløb (PDF)

Rapport nr. 23Bilagsdelen (PDF)

Rapport nr. 22Sedimentkarakteristik (PDF)

Rapport nr. 21Eutrofiering af Mossø (PDF)

Rapport nr. 20Fordampningsundersøgelser (vand- og varmebalancer), Mossø (PDF)

Rapport nr. 19Populationsdynamiske og produktionsbiologiske undersøgelser af vandløbsfisk i småvandløb (PDF)

Rapport nr. 18Forekomst og bestandtætheder af ferskvandsfisk i Gudenåsystemet (PDF)

Rapport nr. 17Regnvandsundersøgelser (PDF)

Rapport nr. 16Sømodeller (PDF)

Rapport nr. 15Algevækstforsøg (PDF)

Rapport nr. 14Bilagsdelen (PDF)

Rapport nr. 14Søundersøgelser (PDF)

Rapport nr. 13Vandløbsbiologi (PDF)

Rapport nr. 12Bilagsdelen (PDF)

Rapport nr. 12Stoftransport i Gudenåsystemet (PDF)

Rapport nr. 11Intensiv vandløbsundersøgelse (PDF)

Rapport nr. 10Intensiv vandløbsundersøgelse i Nørreå (PDF)

Rapport nr. 9Undersøgelse af Salten Å (PDF)

Rapport nr. 8Dambrugsregistreringer. Belastning fra dambrug (PDF)

Rapport nr. 7Spildevandsundersøgelser (PDF)

Rapport nr. 6Spildevandsundersøgelse af Post Fjerkræslagteriet i Holmstol (PDF)

Rapport nr. 5Undersøgelse af spildevand fra pap- og papirfabrikkerne (PDF)

Rapport nr. 4Undersøgelse af hospitalsspildevand (PDF)

Rapport nr. 3Referat fra konference i Silkeborg den 24. maj 1973 (PDF)

Rapport nr. 2Forundersøgelse 1972. Fælles rapport (PDF)

Rapport nr. 1Amtsvandvæsenernes undersøgelse (PDF)