Gudenåens sejlbare forløb løber gennem syv kommuner. De syv kommuner er: Hedensted, Horsens, Skanderborg, Silkeborg, Viborg, Favrskov og Randers kommuner.

Disse syv kommuner kaldes for Gudenåkommunerne.

Der foregår både erhvervsmæssig og ikke-erhvervsmæssig sejlads på Gudenåen. Den ikke-erhvervsmæssige sejlads på Gudenåen reguleres af bekendtgørelse om ikke-erhvervsmæssig sejlads og anden færdsel på Gudenåen med sidevandløb og søer fra Tørring til Randers.

Bekendtgørelsen giver Gudenåkommunerne mulighed for at nedsætte et brugerråd med repræsentanter fra bl.a. bredejerne, kanoudlejerne, myndigheder og berørte interesseorganisationer til at rådgive Gudenåkommunerne i spørgsmål om kommunalbestyrelsernes administration af bekendtgørelsen.

Gudenåkommunerne har nedsat et sådant brugerråd. Brugerrådet har navnet ”Brugerrådet for Sejlads på Gudenåen”.

Gudenåkomitéen bruger Brugerrådet for Sejlads på Gudenåen til at holde sig orienteret om den rekreative anvendelse af GudenåSystemet. Brugerrådet for Sejlads på Gudenåen har sit eget afsnit på Gudenåkomitéens hjemmeside.


Møder i Brugerådet for Sejlads på Gudenåen


Brugerrådet mødes typisk 2 gange om året.

Her drøfter de aktuelle problemstillinger i relation til sejladsen i Gudenåsystemet og rådgiver Gudenåkommunerne i spørgsmål om kommunalbestyrelsernes administration af bekendtgørelse om ikke-erhvervsmæssig sejlads og anden færdsel på Gudenåen med sidevandløb og søer fra Tørring til Randers. Du kan orientere dig om hvad Brugerrådet for Sejlads på Gudenåen laves ved at læse referaterne fra møderne.


På mødet deltager medlemmerne af Brugerrådet samt en kommunal medarbejder fra hver af de ovennævnte kommune. Derudover deltager ofte Politiet ofte på møderne.

Chefen for Gudenåkomitéens Sekretariat er Formand for Brugerrådet for Sejlads på Gudenåen og fungerer som mødeleder.

Gudenåkomitéens Sekretariat varetager den generelle sekretariatsbetjening af Brugerrådet for Sejlads på Gudenåen, og deltager også på møderne.


Via dette link kan du læse vedtægter og forretningsordenen