Her beskrives proceduren for at blive godkendt som udlejer, du kan finde materialet du skal bruge, information over hvor materialet skal sendes hen samt svar på spørgsmål vedr. godkendelsen som udlejerHvordan er proceduren for at blive udlejer?

For at bedrive udlejningsvirksomhed i Gudenåsystemet skal man være kommunalt godkendt som udlejer - enten som timeudlejer eller som langtursudlejer. Uanset hvilken type af udlejer du vil være, er proceduren ens:

For at opnå kommunal godkendelse, skal der fremsendes nogle dokumenter til den Gudenåkommune, hvori virksomheden ligger; alternativt til den Gudenåkommune, hvori hovedisætningsstedet ligger.

Der er flere dokumenter tilknyttet en godkendelse som langtursudlejer end til godkendelse som timeudlejer. Sæt dig ind i alt materialet og tag gerne kontakt for at få afklaret eventuelle spørgsmål, inden du indsender ansøgningen. Kommunernes mailadresser er angivet i forbindelse med dokumenterne længere nede på siden.

 

Efter kommunen har modtaget den fornødne dokumentation fra dig, kan der laves en tilladelse efter sejladsbekendtgørelsen, og kontrakt indgås, når gyldig tilladelse foreligger. Bemærk, at der er 4 ugers klagefrist på tilladelsen, inden den er gyldig. Du er herefter godkendt som udlejer, og kan begynde din udlejningsvirksomhed.

Er du godkendt som langtursudlejer kan du udleje i hele Gudenåsystemet.

Er du godkendt som timeudlejer, kan du udleje i det område du har få tilladelse til.

 

 

HERUNDER ER DET MATERIALE, DU SKAL BRUGE

  

A. LANGTURSKONCESSIONER:

Følgende dokumenter er knyttet til godkendelse af ansøger som langtursudlejer

- Tro- og loveerklæring 

- Mindstekrav 

- Regler for udlejningsvirksomhed af fartøjer i Gudenåsystemet 

- Kontrakt 

 

Gem filerne på din computer inden udfyldelse. Husk underskrift

Herudover skal du medfremsende en liste over de isætningssteder, du ejer eller har indgået aftale om at må benytte (dette er angivet i dokumentet "mindstekrav"). Det er en liste, du selv laver.

Som kommunalt godkendt langtursudlejer kan du som udgangspunkt benytte kommunalt ejede pladser til optagning og isætning af dit udlejningsfartøj. Det kræver dog, at pladsen er vurderet egnet til fartøjstypen. Vær opmærksom på, at der på nogle pladser gælder særlige vilkår, som f.eks. betaling for anvendelsen og der skal derfor indgås aftale om brugen med den pågældende kommune inden ibrugtagning. Vi har samlet en liste over kommunalt ejede pladser her (pdf) - husk at angive hvilke af pladserne, du vil benytte i den liste, du laver og sender til kommunen ifm. din ansøgning. Listen skal også indeholde navnene på de pladser, der ikke er kommunalt ejede, som du må og vil anvende.

PDF med listen over offentlige ejede pladser er ikke tilgængelige i henhold til loven om webtilgængelighed. Har du spørgsmål til dokumenternes indhold, er du velkommen til at kontakte Gudenåkomitéens koordinator Majbritt Kjeldahl Lassen på tlf. 51 44 49 43 eller e-mail: makla@silkeborg.dk

 

 

 

B. TIMEKONCESSIONER:

Vil du ansøge, om koncessioner til timesejlads (f.eks. campingpladser, der udlejer fartøjer til deres gæster) er kravene mindre til ansøger, end hvis der er tale om langturssejlads. Som timeudlejer kan man kun leje fartøjerne ud i det område, ens tilladelse specificerer.

 

Følgende dokumenter er knyttet til godkendelse af ansøger som timeudlejer

- Mindstekrav 

- Regler for udlejningsvirksomhed af fartøjer i Gudenåsystemet. 

 

Gem filerne på din computer inden udfyldelse. Husk underskrift.

Herudover skal du medfremsende en liste over de isætningssteder, du ejer eller har indgået aftale om at må benytte. Det er en liste, du selv laver.

Du kan læse mere om kommunale isætningssteder og anvendelsen heraf ved at læse under dokumenterne knyttet til langturskoncessioner.

 

 

 

Hvem skal jeg sende materialet til?

For at opnå kommunal godkendelse, skal der fremsendes nogle dokumenter til den Gudenåkommune, hvori virksomheden ligger; alternativt til den Gudenåkommune, hvori hovedisætningsstedet ligger.

Find den adresse, der er relevant for dig og send en e-mail vedhæftet de nødvendige dokumenter.

Husk at give din mail en sigende titel: ”Ansøgning – udlejningssejlads i Gudenåsystemet”

Her er en oversigt over mailadresserne:

Randers Kommune natur@randers.dk
Viborg kommune naturogvand@viborg.dk
Favrskov Kommune

favrskov@favrskov.dk

Silkeborg Kommune vand@silkeborg.dk
Skanderborg Kommune  sejlads@skanderborg.dk
Horsens Kommune naturogmiljoe@horsens.dk
Hedensted kommune naturogmiljo@hedensted.dk

 

Hvor lang tid tager det at blive godkendt som udlejer?

Når kommunen har modtaget den fornødne dokumentation fra dig, laver de en tilladelse. Der er 4 ugers klagefrist på tilladelsen.

Det anbefales, at du starter processen op i god tid. I dokumentet med mindstekravene skriver du bl.a. under på, at du råder over adgang til isætningspladser i hele godkendelsesperioden. Disse tilladelser skal med andre ord indhentes.

Er der tale om kommunale isætningssteder hvor der er særlige aftalevilkår tilknyttet (de er markeret med * i den liste der findes under dokumenterne knyttet til langturskoncessioner længere opppe så siden), kan man kontakte de(n) pågældende kommuners borgerservice for at få oplyst, hvem en ansøgning skal fremsendes til.

Det er muligt at få tilføjet flere isætningssteder i løbet af godkendelsesperioden  uden der skal laves en ny godkendelse. Man skal blot meddele dette til sin godkendelseskommune (send fx. en e-mail), som efter accept heraf på denne måde hele tiden har en opdateret viden om hvilke isætningssteder, en udlejer råder over i godkendelsesperioden.

 

Hvor lang tid gælder min godkendelse?

Alle godkendelser har samme udløbsdato, nemlig 31.12.2020. Godkendelsen og kontrakten løber - alt efter hvornår du ansøger - i op til 4 år, med option for administrativ 2x2 årig forlængelse.  

Kommunerne kan opsige kontrakten med 1 års varsel pr. en given 31. december. Dette giver kommunerne mulighed for at evaluere ordningen efter en kortere årrække og tilpasse ordningen efter opstået behov, f.eks. hvis udlejningssejladsen stiger i uforudset omfang. Kontrakten kan ligeledes opsiges, hvis udlejer misligholder kontrakten. Er misbruget groft kan det påvirke din mulighed for at blive godkendt på ny som udlejer.

Du kan til enhver tid opsige kontrakten med et varsel på 30 dage, hvorefter adgangen til puljen af sejladage på strækningen Tørring-Klostermølle lukkes. Betalte gebyr tilbagebetales ikke. 

 

Er der ansøgningsfrist?

Nej.

Ansøgninger modtages og behandles løbende

 

Hvem kan hjælpe mig?

Det kommer an på hvad du vil spørge om

Ved spørgsmål til ordningen generelt, koncessioner, godkendelsesprocedure, betaling: kontakt koordinator i Gudenåkomitéens Sekretariat, Majbritt Kjeldahl Lassen (makla@silkeborg.dk; 51 44 49 43)

Ved spørgsmål vedr. kommunale isætningssteder/vaskepladser: borgerservice i den kommune, pladsen befinder sig, kan anvise den korrekte kontaktperson

Ved spørgsmål gående på specielle udlejningsfartøjer, f.eks. saunabåde, tømmerflåder o.l.,  skal du tage fat i din Gudenåkommune, alternativt den Gudenåkommune hvor dit hovedisætningssted befinder sig. Kontakt borgerservice og bed om at få fat på den medarbejder, der sidder med sejladsområdet i den pågældende kommune.