Mange spændende projektideer til fremtidens Gudenå

Gudenåen som nationalpark, Gudenåstien fra kilde til fjord og koncerter på flydende scener i åen. Det var nogle af de spændende ideer, der kom frem, da Gudenåkomiteen og VisitGudenaa holdt konference om Gudenåens fremtid. 

Ca. 130 deltagere fra en bred vifte af organisationer og myndigheder var mødt op, for at skabe idéer til projekter og samarbejder til udvikling af Gudenåen, da Gudenåkomiteen og VisitGudenaa 11. november 2011 holdt konference om Gudenåens fremtid. 

Deltagerne udviste stort engagement, og der var livlig diskussion og idérighed. Der kom masser af muligheder og gode ideer på bordet, og konferencen viste, at der er et stort potentiale for samarbejde på tværs.

Dagens oplæg 
Gudenåkomiteen formand, Hans Okholm, startede dagen med at byde velkommen, fortalte om baggrunden for invitationen og præsenterede Gudenåkomitéens vision for Gudenåen. Niels Juhl Bundgaard fra Naturstyrelsen fortalte, at der allerede er sikret midler (5,3 mio. kr.) til det første projekt, der skal sætte gang i Gudenåen. Der er tale om et pilotprojekt for, hvordan man kan udvikle tilgængeligheden og formidlingen ved åen. Se pressemeddelelsen her.

Herefter fortalte professor Chris Spray fra Skotland om Tweed Forum, en selvstændig skotsk organisation, som koordinerer projekter for River Tweed. Tweed Forum har udarbejdet en helhedsplan for floden, som beskæftiger sig med en række emner som vandkvalitet, turisme, rekreative interesser, øget vandstand, grundvandsressourcer, levesteder for planter og dyr m.v. Se Chris Sprays oplæg her.

Anne-Mette Knattrup fra VisitGudenaa/VisitRanders holdt et oplæg med masser af smukke billeder fra Gudenåen. Der blev fortalt om områdets turisme og potentiale for udvikling – et potentiale der har langt større chance for nå maksimum, hvis vi samarbejder på tværs af organisationer og faglige tilhørsforhold og tænker i helheder. VisitGudenå har netop afleveret en projektansøgning til Region Midtjylland. Målet er at skabe et to-årigt projekt med et samlet budget på mindst 8 mio. kr. Midlerne skal komme fra såvel Region Midtjylland, Grøn Vækst, kommunerne og turistvirksomhederne. Ansøgningen behandles pt. politisk i de 7 Gudenåkommuner, i Region Midtjylland, i 6 LAG-bestyrelser og i NaturErhvervsstyrelsen. 

Paneldiskussion 
Fire forskellige organisationer stillede op til paneldiskussion og fortalte om, hvordan deres organisation kan bidrage til Gudenåens udvikling. Steen Vindum fra Landboforening Midtjylland fortalte, at landbruget gerne vil bidrage positiv til udvikling af åen og nævnte, at man meget vel kan forestille sig landbrugsarealer langs åen med karakter af marginaljorder, som mod kompensation kan udtages af produktion og overgå til naturarealer eller vådområder. 

Peter Laursen fra HORESTA nævnte, at de kan være med til at bringe endnu flere turister og besøgende til Gudenåområdet og øge indtægtsmulighederne for de lokale virksomheder. 

Mette Risager fra LAG-Randers slog på tromme for, at vi skal have en højere grad af samarbejde og en enhed, som kan koordinere arbejdet med de mange forskellige projekter. 

Alfred Borg fra Danmarks Naturfredningsforening i Favrskov nævnte, at foreningen gerne ser mere naturgenopretning og en øget fokus på problemer ved kilderne. 

Workshops 
Deltagerne var inddelt i 16 grupper, som hver blev stillet 3 forskellige opgaver. De blev bedt om at komme med forslag til konkrete mål inden for de 4 temaer; Natur, Turisme, Vand og Kultur samt overveje, hvordan der kan samarbejdes om at opnå disse mål. Desuden kom arbejdsgrupperne med forslag til konkrete projekter og oplæg til organiseringen af samarbejdet. Der kom forslag til masser af spændende projekter eksempelvis Gudenåen som nationalpark, udvikling af Gudenåstien fra kilde til fjord, fjernelse af alle spærringer, koncerter på flydende scene og meget mere. Klik her for at se materialet fra workshops.

Afslutning 
Gudenåkomitéens næstformand, Charlotte Green, takkede for det store engagement, som deltagerne havde udvist. Hun nævnte, at det udarbejdede materiale giver et rigtig godt afsæt til det videre arbejde og mindede om, at Gudenåkomiteen også fremover behøver deltagernes hjælp og engagement for, at projekter og planer kan blive til virkelighed. 

Deltagere på konferencen 
Der var deltagere fra turistorganisationer, kommuner, fiskeriforeninger, Danmarks Naturfredningsforening, Lokale Aktionsgrupper, landboforeninger, Naturstyrelsen, regionen, lokale virksomheder, museer, lokalråd, friluftsorganisationer, forskningsorganisationer m.v. Se invitation og program for dagen.