Gudenåkomitéen har igangsat GudenåSamarbejdet - et frivilligt samarbejde mellem Gudenåkommunerne, hvor der er fokus på GudenåLandet som attraktivt sted at bo, bruge og besøge.

GudenåSamarbejdet er siden skilt ud fra Gudenåkomitéen. Der eksisterer en tæt kobling mellem Gudenåkomitéens og GudenåSamarbejdets Sekretariater, og Gudenåkomitéen holdes løbende orienteret om arbejdet i GudenåSamarbejdet. Herunder kan du læse om GudenåSamarbejdet i den tid, hvor det endnu hørte under Gudenåkomitéen.


Hvad er GudenSamarbejdet

GudenåSamarbejdet er en indsats, der er udsprunget af Gudenåkomitéens ønske om at udvikle og udnytte GudenåLandets rekreative potentialer mere og bedre. I GudenåSamarbejdet mødes Gudenåkomitéen med tre ikke-kommunale medspillere i bestræbelserne på at udvikle Gudenå-området, kaldet GudenåLandet, og koordinere indsatserne, nemlig:

VisitGudenaa, der er foreningen af Gudenåkommunernes turismeorganisationer, og som driver projektet ”Gudenåen – en strøm af oplevelser”. Projektet afsluttes juli 2015, men foreningen fortsætter samarbejdet omkring turismeudvikling i GudenåLandet. 

OplevGudenaa, der er et projekt drevet af Naturstyrelsen Søhøjlandet i et partnerskab med AQUA Akvarium og Dyrepark samt VisitGudenaa. Første fase af projektet er afsluttet. 

De lokale aktionsgrupper (LAG), der efter den nye struktur er LAG Hedensted-Odder, LAG Viborg-Skive og LAG Randers-Favrskov. Sidstnævnte repræsenterer Gudenå-LAG`erne i GudenåSamarbejdet. 

 

Første version af en samlet plan for GudenåLandet

GudenåSamarbejdet har blandt andet resulteret i første version af GudenåHelhedsplanen, der blev godkendt af Gudenåkomiteen den 6. marts 2015. Planen er reelt ikke en plan men et dynamisk dokument, der udstikker mål og retning for udviklingen af GudenåLandet uden at forpligte nogen, men ved at samle og prioritere ud fra de mange interesser. 

GudenåHelhedsplanens indsatsområder 

Gudenå Helhedsplan 2015, version 1, prioriterer tre konkrete indsatsområder med klare potentialer, der kun eller bedst kan realiseres i tværgående udviklingsprojekter

Stisystemer

Kulturhistorie  

Lystfiskerturisme

Til hvert indsatsområde foreslår Helhedsplanen nogle overordnede initiativer og konkrete forslag, der siden kan konkretiseres yderligere i egentlige projekter, og anbefaler fælles principper for udvikling. 

 

Baggrund for GudenåSamarbejdet

Tilbage i 2011 bad Gudenåkommunernes borgmestre Gudenåkomitéen formulere en vision for Gudenåen, hvis hovedidé var at udnytte de rekreative potentialer i og omkring Gudenåen.

Daværende borgmester i Silkeborg Kommune, Hanne Bæk Olsen udtalte om initiativet:

Vi har taget dette initiativ, fordi vi mener, at det er meget vigtigt, at vi arbejder sammen om en fælles strategi for planlægningen vedrørende Gudenåen, så åen fortsat kan berige landet med unikke naturoplevelser, turistattraktioner og kulturhistoriske fortællinger. For at 7 kommuner kan arbejde i samme retning, er det nødvendigt at vi har en fælles forestilling om Danmarks eneste flods fremtidige udvikling og forløb – en fælles vision. Med en fælles vision, kan vi gennem forskellige projekter og indsatser arbejde i samme retning. Ikke mindst om de presserende udfordringer med at rumme og aflede de stigende vandmængder. Fælles fodslag er altafgørende for at kunne løfte større projekter og for at kunne invitere øvrige myndigheder og mulige aktører med ind i arbejdet.

Visionen blev udviklet på en konference med deltagelse af politikere og interessenter fra alle kommunerne og blev efterfølgende behandlet og godkendt i Gudenåkomitéen 15. juni 2011. Visionen peger på GudenåLandets særlige kendetegn og de potentialer for oplevelser med natur og kulturhistorie, som området rummer.

Via dette link kan du læse om "Vision Gudenåen"

Gudenåkomitéen fik opgaven at konkretisere visionen i en Helhedsplan. Gudenåkomitéen har valgt at gøre dette i regi af GudenåSamarbejdet, der etableredes i januar 2013.

Den 6. marts 2015 blev "GudenåHelhedsplanen – mål og retning for udvikling" godkendt i sin første version. Planen er et resultat af borgermøder, workshops, høringer og et tæt samarbejde med de store ikke-kommunale indsatser ved Gudenåen – først og fremmest VisitGudenaa, OplevGudenaa samt LAG`erne.

 

En Helhedsplan med bred opbakning

GudenåHelhedsplanen er blevet til på baggrund af en lang række møder og konferencer med Gudenåens mange forskellige interessenter og bygger på rapporter, strategier og undersøgelser begået i samme kreds af interessenter samt nationale og internationale inspirationskilder.


Helhedsplanen er behandlet og kvalitetsikret gennem en inddragende proces:

 • 2012-2014. Brugergrupper, beslutningstagere og relevante aktører inddraget i udviklingen af Helhedsplanen gennem borgermøde, konference, studietur og fokusgruppemøder
 • Juni 2014. 1. udkast af Helhedsplanen behandlet af GudenåSamarbejdet
 • Juli – sept. 2014. 1. udkast af Helhedsplanen i høring og kvalitetssikret blandt GudenåSamarbejdets medlemmer og udvalgte interessenter
 • Nov. 2014 2. udkast af Helhedsplanen behandlet af GudenåSamarbejdet
 • Dec. 2014- jan 2015 Helhedsplanen hørt og kvalitetssikret digitalt af en bredere kreds af interessenter
 • Primo 2015. Sidste tilrettelser foretaget. Gudenåkomitéen godkendte GudenåHelhedsplanen 2015 den 6. marts 2015 og har sendt den videre til politisk behandling i de 7 kommuner

 


 GudenåSamarbejdets udvalgte resultater

I 2013 var Gudenåkomitéen, VisitGudenaa og OplevGudenaa fælles om følgende aktiviteter: GudenåRegistranten, Store GudenåDag og Kommunikationsplan.

 • Gudenå Helhedsplanen - mål og retning for udvikling, version 1
 • GudenåKonferencen 2013 (afholdt i et samarbejde mellem Gudenåkomitéen, VisitGudenaa og OplevGudenaa).
 • Partnerskabet Vandvejen (Gudenåkomitéen er initiativtager og har sekretariatsbetjent partnerskabet).

 

Via dette link kan du finde en samlet oversigt og resultater og publikationer 


Referater fra afholdte møder i GudenaSamarbejdet

Via dette link finder du referater fra møder afholdt i regi af GudenåSamarbejdet, i den periode, hvor det hørte under Gudenåkomitéen.

 

 


Tidslinje over aktiviteter i GudenåSamarbejdet

 

18. marts 2016

GudenåSamarbejdet har ansat netværkskoordinator

GudenåSamarbejdet har ansat Gunhild Øeby Nielsen pr. 15. marts 2016 i en fast stilling som netværkskoordinator.

Gunhild kan træffes på mailadressen Gunhild.Oeby.Nielsen@skanderborg.dk og 20 36 50 77.

 

Anbefalinger fra det gamle til det nye GudenåSamarbejde

Med årsskiftet er GudenåSamarbejdet flyttet fra Gudenåkomitéen til borgmesterniveau og administrativt til kommunernes udviklingsenheder. Sekreatariatet kommer til at ligge i Silkeborg. Det gamle GudenåSamarbejde har derfor samlet status på arbejdet med de tre indsatsområder - stisystemer, lystfiskerturisme og kulturhistorie - samt formuleret konkrete anbefalinger til de nye tovholdere. Du kan læse det her.  

 

14. december 2015

Det nye GudenåSamarbejde klar til at ansætte

Som tidligere omtalt her på siden opdateres GudenåSamarbejdet, der er det tværkommunale samarbejde om bæredygtig udnyttelse af GudenåLandets rekreative potentiale, ved årsskiftet. GudenåSamarbejdet, der siden fødslen i januar 2013 har boet hos Gudenåkomitéen, flyttes til borgmesterniveau og administrativt til kommunernes udviklingsenheder. Sekreatariatet kommer til at ligge i Silkeborg, hvortil også Gudenåkomitéens sekretariat flytter ved årsskiftet.

 

Det nuværende GudenåSamarbejde har brugt efteråret på at udarbejde et overdragelsesdokument, der konkret og operationelt anbefaler initiativer til det nye GudenåSamarbejde med henblik på kontinuitet og vidensoverførsel fra det gamle til det nye.   

 

 

21. oktober 2015

Workshop om lystfiskeri ved Gudenåen

Onsdag den 21. oktober var 21 lystfiskere, kommunale medarbejdere, erhverv og øvrige interessenter samlet på Fladbro kro for at diskutere potentialer og udfordringer i forhold til lystfiskeri og lystfiskerturisme i Gudenåen.

Formålet med workshoppen var at indsamle viden og vinkler på, hvordan lystfiskeriet kan udvikles. Lystfiskeri er nemlig et af tre indsatsområder i den GudenåHelhedsplan, som Gudenåkomitèen og de 7 byråd har godkendt som grundlag for udviklingen af Gudenåen. De to andre indsatsområder er stisystemer og kulturhistorie.  

GudenåSamarbejdet, der er samarbejdet om bæredygtig udnyttelse af GudenåLandets rekreative potentiale, opdateres ved årsskiftet og flyttes fra Gudenåkomitéen til et borgmesterforum og ind i udviklingsforvaltningerne. Derfor arbejder det nuværende GudenåSamarbejde på at samle og anbefale på skuldrene af det arbejde med udvikling af GudenåLandet, der har pågået de seneste 4-5 år. Det var med henblik på dette arbejde, at workshoppen blev holdt.

Stikord fra dagen blandt andet:

Behov for en mere koordineret indsats i forhold til fiskeforvaltningen, specielt blev der peget på behov for flere skjulesteder  

Udfordringer og behov er forskellige afhængigt af, hvor man er, i Søhøjlandet eller vandløbene i henholdsvis nedre og øvre Gudenå

Alle lystfiskerforeningernes formænd vil fremover mødes en gang i kvartalet - et godt udgangspunkt for øget samarbejde om bl.a. vandmiljøet

Forslag om faciliteter – flere isætnings- og slæbesteder i bl.a. Tange sø, forslag om ånære læskure ved fiskestederne, som de kendes i Norge

Et gennemgående ønske var synlighed og mere koordineret formidling – både i forhold til regler, hvor man kan komme ned til åen og parkere, købe fiskekort samt mere netværk blandt det erhverv, der lever af at servicere lystfiskere. Der fremkom også flere ideer til markedsføring, og der var enighed om den entydige sammenhæng mellem synliggørelsen af fangsterne og antallet af fiskere, der næsten kan måles på dagsbasis

Dansk Center for Vildlaks, der årligt udsætter 100.000 laksesmolt, oplyste, at de forbereder et projekt, der påbegyndes til forået og skal kortlægge, hvorfor der er kommet færre opgangslaks de senere år.

Desuden blev problemstillingerne om grødeskæring, spærringer, garn- og redskabsfiskeri, manglende kontrol, broer og bolværk i søerne nævnt og diskuteret.

Du kan læse en opsamling fra dagen her. 

 

25. september 2015

GudenåSamarbejdet opdateres ved årsskiftet

Gudenåkommunerne har besluttet, at GudenåSamarbejdet fra årsskiftet flyttes ud af Gudenåkomitéen og ind i et borgmesterforum - men med samme formål nemlig bæredygtig udnyttelse af GudenåLandets rekreative potentiale.

GudenåSamarbejdet opstod i januar 2013 som en følge af den vision, som Gudenåkomitéen i 2011 fik til opgave at formulere og arbejde på at realisere. Visionen har fokus på natur, oplevelser og kulturhistorie, og midlet til at realisere visionen har været GudenåHelhedsplanen, der er blevet godkendt i sin første version i år – både af Gudenåkomitéen den 6. marts og nu også i alle 7 byråd.

GudenåHelhedsplanen, version 1, der kan ses her, har fokus på 3 indsatsområder:

 • Stisystemer
 • Kulturhistorie
 • Lystfiskerturisme

GudenåSamarbejdet har desuden været paraplyen, der skulle koordinere med de to store, nu afsluttede, Gudenåprojekter, nemlig turismeprojektet ”Gudenåenen strøm af oplevelser” ejet af VisitGudenaa og ”OplevGudenaa” ejet af Naturstyrelsen Søhøjlandet. En tredje ikke-kommunal partner i GudenåSamarbejdet er de lokale aktionsgrupper repræsenteret ved LAG Randers-Favrskov. Både foreningen VisitGudenaa, Naturstyrelsen/OplevGudenaa samt de lokale aktionsgrupper vil også fremover arbejde på udviklingen af GudenåLandet.

GudenåSamarbejdet, der indtil årsskiftet bor i Gudenåkomitéens sekretariat på Viborg Rådhus, vil udarbejde ”overdragelsesdokumenter” indenfor de 3 indsatsområder, der skal sikre, at den viden og de platforme, der er skabt og indsamlet gennem de seneste år bliver  brugt og videreført.

 • I forhold til stisystemer vil vi især arbejde med GudenåKrydsningspunkter som tidligere omtalt her på siden (herunder). Der laves en gennemgang af 28 potentielle GudenåKrydsningspunkter med henblik på en præcis beskrivelse af konceptet: At opgradere infrastrukturen, hvor åen/vandvejen mødes med cykel- og vandreruter, således at flere brugergrupper kan få glæde af faciliteterne.

 

 • I forhold til indsatsområdet lystfiskerturisme vil vi med afsæt i den workshop, der blev afholdt forår 2014 (se referatet her), afholde endnu en workshop i oktober med fokus på grundproduktet, nemlig fiskebestanden. Sekretariatet har ansat en projektmedarbejder, der tidligere har arbejdet med lystfiskerturisme på Skjern å, til at samle GudenåSamarbejdets arbejde indenfor lystfiskerturisme og anbefale til det kommende GudenåSamarbejde.

 

 • I forhold til indsatsområdet kulturhistorie vil vi blandt andet bygge videre på de gode erfaringer fra projektet Levende Kulturspor – et tværkommunalt samarbejde mellem museer og naturskoler i fire Gudenåkommuner – Randers, Viborg, Silkeborg og Horsens. De vil invitere de øvrige kommuner med i netværket med henblik på at styrke formidlingen i natur- og kulturhistorie med udgangspunkt i Gudenåen.

 

Du kan læse oplægget til det opdaterede GudenåSamarbejde her.

 

4. august 2015

GudenåSamarbejdet påbegynder realisering af GudenåKrydsningspunkter

For et års tid siden satte et bredt partnerskab af Gudenåens brugergrupper og interessenter et foreløbigt punktum for et samarbejde om udvikling af Gudenåen som Vandvej. Én af de klare anbefalinger herfra var at etablere eller opgradere eksisterende pladser til såkaldte GudenåKrydsningspunkter, så man får en række kvalitets-faciliteter langs Gudenåen, hvortil først og fremmest de sejlende, men også andre brugergrupper har let adgang, og hvor man kan forvente at møde gode faciliteter til ophold, oplevelser og evt. overnatning.

GudenåSamarbejdet samler i august tråden op og gennemgår - sammen med de enkelte kommuner - alle 27 foreslåede GudenåKrydsningspunkter med henblik at vurdere og anbefale i forhold til realisering. Hvad er status, hvad skal der til for at opgradere til et GudenåKrydsningspunkt, og hvad vil det koste? Følg med i arbejdet her på siden.

Arbejdet med at etablere GudenåKrydsningspunkter bygger samtidig på anbefalingerne fra den GudenåHelhedsplan, version 1, som blev godkendt af Gudenåkomitéen den 6. marts 2015, og som er det foreløbige resultat af en lang indsats, som rigtig mange har bidraget til – først og fremmest GudenåSamarbejdets parter - de store indsatser omkring Gudenåen OplevGudenaa, VisitGudenaa og de lokale aktionsgrupper i Gudenå-kommunerne repræsenteret ved LAG Randers-Favrskov.

GudenåHelhedsplanen, version 1 anbefaler, at man især koncentrerer sig om 3 indsatsområder i udviklingen af GudenåLandet, nemlig Stisystemer, Lystfiskerturisme og Kulturhistorie. GudenåKrydsningspunkterne er en del af indsatsen Stisystemer. I forhold til de to øvrige indsatsområder er det planen at afholde en temadag for hver af disse i efteråret, så vi også her kan komme videre i præciseringen af, hvad der skal til for – bæredygtigt – at udnytte GudenåLandets rekreative potentiale.

 

7. marts 2015

GudenåLandet som Danmarks førende outdoor-destination!

Konsulentfirmaet Manto udarbejdede i januar en vurdering af vækstpotentialet i GudenåLandet for Gudenåkomiteen.

De konkluderer: At GudenåLandet har potentiale til at blive en af Danmarks førende outdoor turistdestinationer!

Med afsæt i Gudenåens DNA som aktiv feriedestination og den særlige sammensætning af å-løbet, søerne og variationen i den omkringliggende natur, ser vi at Gudenåen har potentialet til at udvikle sig til en af Danmarks førende outdoor turistdestinationer. I endnu højere grad end det er tilfældet i dag skal Gudenåen appellere til dem, der ønsker en aktiv ferie sammen med familie. Mulighederne for at være aktiv ikke kun på vandet, men også i naturen omkring skal optimeres, udbygges og pakketeres. Netop den aktive ferieform rammer en trend i tiden, hvor motion og behovet for at udfordre sig selv og sin krop er i centrum. Det har resulteret i en stor søgning mod oplevelser og events med afsæt i fysisk udfoldelse både alene og i fællesskab med ligesindede. Samtidig ser vi eksempler på nye variationer af oplevelses- og ferieprodukter, der kombiner konkurrenceelementer med samvær med familien og ønsket om at være aktive sammen.

Der er turisme og omsætning i dag, men produktet kan give mere, hvis det nytænkes.

I dag har destinationen især danske, meget loyale og tilfredse gæster. Hvis man vil vækste, skal produktet nytænkes: By og natur skal bindes bedre sammen, familieferie skal bindes sammen med aktiv ferie, der skal være flere tilbud, der forlænger gæsternes ophold og øger deres døgnforbrug samt rækker ud over højsæsonen, der skal markedsføres specifikt mod de enkelte målgrupper, og så skal destinationen opleves som en helhed – på tværs af kommunegrænser.

Læs hele rapporten her.

 

GudenåSamarbejdet 2015 (plan for årets arbejde)

I 2015 vil GudenåSamarbejdet påbegynde realiseringen af GudenåHelhedsplanens forslag til indsatser.

Stisystemer: Et bredt partnerskab, Partnerskabet Vandvejen, udarbejdede i 2014 et katalog med konkrete forslag til indsatser, der skal forbedre oplevelsen for de sejlende. Èt af disse var at renovere/etablere såkaldte GudenåKrydsningspunkter, der defineres som ”en række kvalitets-faciliteter” langs Gudenåen, hvortil først og fremmest de sejlende, men også andre brugergrupper har let adgang og hvor man kan forvente at møde gode faciliteter til ophold, oplevelser og evt. overnatning”. Forslaget er taget med i GudenåHelhedsplanen under indsatsområdet Stisystemer. GudenåSamarbejdet planlægger at udarbejde konkrete forslag med beskrivelse og budget til realisering af disse GudenåKrydsningspunkter.

Lystfiskerturisme: I efteråret 2015 vil GudenåSamarbejdet indkalde centrale interessenter til workshops om den videre udvikling af lystfiskerturisme i GudenåLandet på baggrund af GudenåHelhedsplanens anbefalinger.

Kulturhistorie: Ligesom for indsatsområdet lystfiskerturisme vil vi påbegynde udviklingen med at udvikle nye oplevelser med udgangspunkt i kulturhistorien ved en temadag eller workshop, der samler interessenterne.