På denne side kan du finde de gældende vedtægter og forretningsorden for Gudenåkomitéen.

Ældre versioner kan rekvireres ved Gudenåkomiteens Sekretariat.

 


 

Vedtægter for Gudenåkomitéen

Et samarbejde mellem Gudenåkommunerne om Gudenåens klimatilpasning, benyttelse og beskyttelse

Vedtægterne findes også som printbar pdf-fil. Klik her for at downloade Gudenåkomitéens vedtægter.


§ l. Samarbejdets navn
 
Samarbejdets navn er Gudenåkomitéen.

§ 2. Formål
Gudenåkomitéen har til formål at rådgive alle medlemskommunerne i oplandet til Gudenåen og Randers Fjord om natur- og miljøbeskyttelse, klimatilpasning samt rekreativ anvendelse af Gudenåens vandsystem. Komitéen skal særligt arbejde for en koordineret, afbalanceret og sammenhængende indsats for rekreativ anvendelse, et helhedsorienteret fokus på klimatilpasning, og beskyttelse af natur og miljø i vandsystemet og de nære omgivende arealer. Gudenåkomitéen skal søge politisk og faglig indflydelse nationalt.

§ 3. Opgaver
Komitéens arbejdsområde er vandområderne i Gudenåens vandsystem inkl. Randers Fjord og landarealer, hvor der er snæver sammenhæng mellem natur- og miljøforhold og/eller arealanvendelsen i vandet og på land.


Gudenåkomitéen skal:
  • Følge udviklingen i natur-, miljø- og forureningsforhold i Gudenåens vandsystem, herunder holde sig ajour med resultaterne af den statslige overvågning. 

  • Følge udviklingen i den rekreative anvendelse af vandsystemet og de vandnære arealer og vurdere mulighederne for at tilgodese de forskellige interesser i den rekreative anvendelse af områderne.

  • Drøfte indsatser til beskyttelse af natur- og miljø i oplandet til Randers Fjord og prioritering af de forskellige anvendelsesinteresser i og omkring vandområderne.

  • Udgøre de deltagende kommuners organ for fælles udtalelser til og samarbejde med andre myndigheder om Gudenåen og dens opland.

  • Medvirke til en koordinering af planlægning vedrørende miljø, natur, klimatilpasning og rekreative forhold omkring Gudenåen og Randers Fjord.

  • Stille forslag til naturgenopretningsprojekter eller lignende projekter af betydning for større dele af Gudenåsystemet. Dette vil typisk omhandle Gudenåens hovedløb, inkl. Randers Fjord og arealer heromkring samt projekter af generel betydning omkring sidetilløb.

  • Være tværkommunal, politisk forum for klimatilpasning i Gudenåen

  • Anbefale løsninger i spørgsmål om klimatilpasning og bidrage til, at der tages afsæt i en fælles forståelse af problemstillinger for Gudenåsystemet som helhed, når den enkelte kommune forvalter vandhåndtering i egen kommune

  • Medvirke til interessentinddragelse i tværkommunale emner inden for komitéens opgaveområde

  

§ 4. Gudenåkomitéens sammensætning
Kommuner med areal indenfor oplandet til Randers Fjord kan optages som medlemmer af Gudenåkomitéen. Følgende kommuner har dermed krav på medlemskab, hvis de ønsker dette: Favrskov, Hedensted, Horsens, Ikast-Brande, Norddjurs, Odder, Randers, Silkeborg, Skanderborg, Syddjurs, Vejle, Viborg og Aarhus.

§ 5. Udpegning af medlemmer
Medlemskommunerne repræsenteres i Gudenåkomitéen af 1 repræsentant, der vælges af og blandt byrådet, fortrinsvis blandt kommunens Teknik- og Miljøudvalg (eller det udvalg hvorunder vandplanarbejdet sorterer). For hver repræsentant vælges på samme måde 1 suppleant.
Funktionsperioden følger den kommunale valgperiode.

§ 6. Valg af formand og næstformand
Gudenåkomitéen konstituerer sig selv med formand og næstformand på det første møde i hver funktionsperiode.

§ 7. Forretningsorden
Gudenåkomitéen fastsætter selv sin forretningsorden.

§ 8. Ændring af vedtægter
Ændringer i vedtægterne kan kun ske efter vedtagelse i minimum 2/3 af de respektive byråd.

§ 9. Sekretariat
Der etableres en fælles sekretariatsfunktion, der sekretariatsbetjener Gudenåkomitéen.

Gudenåkomitéen beslutter placering og ledelse af Sekretariatet.

Det er sekretariatets opgave at sekretariatsbetjene Gudenåkomitéen, herunder bl.a. at indsamle, bearbejde og præsentere faglig viden relateret til opfyldelse af Gudenåkomitéens formål.

§ 10. Medlemsbidrag
Medlemsbidraget fastlægges efter en fordelingsnøgle besluttet i de respektive byråd. Gudenåkomitéens Sekretariat aflægger årligt regnskab til Gudenåkomitéen.

§ 11. Udtræden og opløsning 
Udtræden kan ske med dags varsel til en 1. januar. 
Opløsning af Gudenåkomitéen kan kun ske efter vedtagelse i hvert af de respektive byråd.

§ 12. I krafttrædelse
Vedtægten træder i kraft ved godkendelse på møde i Gudenåkomitéen og efterfølgende vedtagelse i de respektive byråd.Godkendt på Gudenåkomitéens møde d. 25. marts 2022

Godkendt i nedenstående byråd


Randers Kommune d. 17. maj 2022
Viborg Kommune d. 12. okotber 2022
Favrskov Kommune d. 27. september 2022
Silkeborg Kommune  d. 30. maj 2022
Skanderborg Kommune d. 21. december 2022
Horsens Kommune  d. 27. september 2022
Hedensted Kommune d. 31. august 2022
 

Således ikrafttrådt d. 21. december 2022


 

Forretningsorden for Gudenåkomitéen

Et samarbejde mellem Gudenåkommunerne om Gudenåens klimatilpasning, benyttelse og beskyttelse

Forretningsordenen findes også som printbar pdf-fil. Klik her for Gudenåkomitéens forretningsorden.

 

Møder


§ 1 
Formanden tilrettelægger møderne i samarbejde med Gudenåkomitéens Sekretariat, og indkalder til møderne senest 1 måned før mødets afholdelse.

§ 1, 2: Næstformanden træder i formandens sted, i fald denne er forhindret.


§ 2
 
Medlemmerne skal underrette Gudenåkomitéens Sekretariat om, hvorvidt de deltager eller ikke deltager i mødet, senest 8 dage inden dettes afholdes. Suppleanter deltager ved medlemmers annoncerede fravær, og indkaldes af Sekretariatet.


§ 3

Formanden leder møderne.

§ 3,2:  Næstformanden træder i formandens sted, i fald denne er forhindret.

 

§ 4
Møderne i Gudenåkomitéen er lukkede, dog kan hvert medlem medtage embedsmænd fra medlemskommunerne som tekniske bisiddere til møderne uden stemmeret i fornødent omfang.

§ 4,2: På Gudenåkomitéens møder kan der til særlige orienteringspunkter af bred kommunalpolitisk interesse på Gudenåkomitéens invitation deltage andre politikere fra medlemskommunerne.


Udfærdigelse, udsendelse og offentliggørelse af dagsordener


§ 5
Punkter til dagsordenen skal være Gudenåkomitéens Sekretariat i hænde senest 3 uger før mødets afholdelse.

§ 6
Gudenåkomitéens Sekretariat udarbejder og tilgængeliggør en dagsorden senest 7 dage før mødets afholdelse.

§ 6,2: Hvis formanden eller mindst 3 af repræsentanterne i det politiske forum ønsker det, kan der indkaldes til ekstraordinære møder:


• Indkaldelse til ekstraordinære møder skal ske med et varsel på mindst 14 dage. 
• Af indkaldelsen skal fremgå motivering for det ekstraordinære møde ligesom indkaldelsen skal være bilagt en dagsorden.

§ 7 
Gudenåkomitéens dagsorden skal, med mindre andet besluttes, gøres offentligt tilgængelige på Gudenåkomitéens hjemmeside.


§ 8
Sagerne behandles i mødet i den rækkefølge, hvori de er optaget på dagsordenen. Det kan på mødet besluttes at optage nye punkter på dagsordenen, og fravige den i dagsordenen angivne rækkefølge for sagernes behandling.


Beslutningsdygtighed og afstemninger

§ 9
Gudenåkomitéen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne er tilstede.


§ 10
 
Alle beslutninger på møder i Gudenåkomitéen vedtages med almindeligt stemmeflertal, medmindre lovgivningen bestemmer andet.

§ 10,2: Stemmeretten kan kun udøves ved personligt fremmøde af medlemmet eller dennes suppleant.

§ 10,3: Skriftlig afstemning skal finde sted, såfremt blot ét medlem af komitéen kræver dette.

§ 10,4: I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.


Udfærdigelse, udsendelse og offentliggørelse af referater

§ 11
Gudenåkomitéens beslutninger optages i et referat, der godkendes på mødet. Referatet tilgængeliggøres på Gudenåkomitéens hjemmeside for medlemmerne af Gudenåkomitéen og offentligheden senest 7 dage efter mødets afholdelse

 
Forretningsorden

§ 12 
Fastsættelse og ændring af forretningsordenen kan ske, når mindst 2/3 af Gudenåkomitéens medlemmer stemmer herfor.

 

Ikrafttræden


§ 13

Forretningsordenen træder i kraft ved Gudenåkomitéens godkendelse.


Således ikrafttrådt d. 25. marts 2022