Gudenåkomiteen, samt repræsentanter fra VisitGudenaa og OplevGudenaa, har været på studietur til Mörrum i Sverige 13. - 15. maj 2013

Området er verdenskendt for det gode lystfiskeri, specielt laksefiskeriet. 

Ét af hovedformålene med turen var at finde inspiration til at udvikle lystfiskeriet i Gudenåen.

Inspiration fra Mörrumsåens laksefiskeri

Laksefiskeriet i Mörrum blev beskrevet første gang i 1231, og sportsfiskeriet begyndte ved Mörrums Kronolaxfiske i 1941. Fiskeriet er meget efterspurgt, og området besøges af 250.000 mennesker om året – mange heraf lystfiskere. Omkring halvdelen af de besøgende er udlændinge fra ca. 20 lande, især tyskere og danskere.

Mörrum har ca. 5.000 indbyggere og Karlshamn Kommune ca. 30.000.Den gode service, mange fisk og internsiv fiskepleje bidrager til den store interesse for Mörrumsfiskeriet.


Sveaskog udvikler sportsfiskeriet ved Mörrumsåen

Sveaskog er en statsejet virksomhed. Afdelingen Kronolaxfiske Mörrumsåen er selvfinansieret ved salg af fiskekort og opererer gennem samarbejde med lodsejere, universiteter, det lokale erhvervsliv, turistbureauer, vandkraftværker og lystfiskerne.

Sveaskog fokuserer på flere forhold:

Kontinuitet i forretningsmæssig forædling af produktet lystfiskerturisme.

Langsigtede investeringer i forskning i, hvordan man sikrer en robust natur med mange fisk.

Bredt samarbejde med det lokale erhvervsliv, lodsejere og andre, der alle deler en fælles forståelse af lystfiskeriturismens betydning for området.

Formidling og markedsføring af de gode fangsthistorier med fokus på laksen sikrer en positiv spiral, hvor de mange fisk tiltrækker mange fiskere, der køber mange fiskekort, der generer overskud til at sikre mange fisk…

 

Lystfiskeriet ved Mörrumsåen er indskrevet i den danske Kong Valdemars Jordebog fra 1231. I 1941 begyndte man at udvikle og dyrke sportsfiskeriet i området. Dengang var bevæggrunden et ønske om at styrke folkehelsen. Den samme ejer, Sveaskog, har siden forædlet produktet til et internationalt turismebrand.

Området tiltrækker både lystfiskere og ”almindelige” turister, f.eks. lystfiskerens familie, der nyder områdets natur, ser Sveaskogs udstilling om lystfiskeri og spiser en is sammen.

 

Kronolaxfiske, Sveaskog ved Mörrumsåen

Har sin primære indtægt fra salg af fiskekort. Sveaskog sælger årligt fiskekort svarende til 10.000 fiskedage ved Mörrumsåen.

Sælger fiskedagskort til 600 kr. Et årskort koster 14.000 kr. Af 300 ansøgere får 100 lov til at købe årskort. Dagskortspriserne varierer dog henover sæsonen og fra strækning til strækning.

Reserverer den nordlige Ekeberg-strækning til eksklusivt fiskeri for virksomheder eller lystfiskerforeningerne.

Har zoneinddelt åen, så ikke al fiskeri kommer til at foregå ved mundingen. Man kan kun fiske på én strækning fra kl. 5-13 og kl. 17-23, herimellem skifter man.

Sælger 30% af fiskekortene via nettet. Hjemmesiden har 500.000 besøgende hvert år.

Fungerer også som en motor for det lokale erhvervsliv.

Har digitaliserede fangstrapporter og vejrdata fra 1941 til i dag.

Samarbejder med de mange lodsejere og forvalter deres fiskeret mod et fiskekort. Dette samarbejde lykkes på grund af en fælles forståelse for lystfiskeriets betydning for området.

Samarbejder med vandkraftsværkerne om regulering af vandstand af hensyn til fiskenes vandring. EON-vandkraftværket ved Mörrumsåen har gennem næsten 10 år ladet Sveaskog forvalte 8 km bred til lystfiskeri.

Bedriver forskning som en væsentlig del af sin virksomhed – for at sikre fremtiden.

Genetik – har en prøvebank med dna fra 50’erne og frem

Samarbejder med Lunds universitet

Tæller fiskeopgangen og registrerer omfattende data

Udsætter 15.000 havørredsmolt hvert år. 10% af de udsatte fisk kommer retur. 30% af de fangede havørreder ved åen er udsatte. Æggene stammer fra en vildtstamme. For ikke at konkurrere med den vilde selvreproducerede stamme udsættes der ikke et større antal.

 

Oplægsholdere

Pladschef Ola Söderdahl og Anders fra Mörrums Kronolaxfiske, Sveaskog

Hjemmesider og kontaktoplysninger

Sveaskog: Klik her for at komme til Sveaskogs hjemmeside

Mörrums Kronolaxfiske: Klik her for at læse om Mörrums Kronolax

Sveaskog, Mörrums Kronolaxfiske, Kvarnvägen. 37521 MÖRRUM
Ola Söderdahl - Platschef
Tlf. direkt: 010-4718243, Tel vxl:     0454-50123

 

Om Sveaskog

Sveaskog er Sveriges største skovejer og sælger tømmer, træ og biobrændsel. Desuden udvikler Sveaskog skoven som sted for jagt, fiskeri og andre naturoplevelser.

Sveaskogs områder omfatter meget godt fiskevand – herunder Mörrumsåen. De lejer retten til at fiske ud til privatpersoner, fiskeriforeninger og organisationer. Med Sveaskog fiskekort, får den brede befolkning adgang til et spændende og varieret fiskeri. 

Sveaskog arbejder for en bæredygtig udvikling af fiskeriet fra områder, hvor de er lodsejere, og de forsøger at sikre, at fiskeriet drives på en etisk måde, så naturligt reproducerende bestand udvikles.

Sveaskov samarbejder med myndighederne om at bevare og udvikle den naturlige bestand af laks og havørred. Dette arbejde består blandt andet i udvikling af biotoper (hovedsagligt udlægning af gydegrus), regulering af fangstantal, overvågning og tilsyn samt optælling af antal fisk. Hvert år (støtte)udsættes havørredsmolt. I de seneste år har området oplevet problemer med færre laks – årsagen er ukendt.

VisitKarlshamn sælger området til turisterne

VisitKarlshamn er Karlshamn kommunes turistbureau. VisitKarlshamn markedsfører også lystfiskeriet og området ved Mörrumsåen.

Lystfiskeriet er med til at forlænge turistsæsonen. Lystfiskerisæsonen har sit højdepunkt i maj, mens den almindelige turisme har sit i juli.

Laxaleden – den af kommunen vedligeholdte og formidlede vandresti langs åen er meget efterspurgt. I Mörrum finder man, at det er et godt eksempel på, hvordan man kan kapitalisere på naturen uden det handler om fisk.

Turistbureauet har som et indsatsområde at styrke pakkeringen af oplevelser og overnatning og udvikle oplevelser i området for ”almindelige” turister f.eks. børnefamilier samt at formidle bookingen af overnatning omkring Mörrumsåen mere organiseret. I dag er langt de fleste overnatningssteder i området uorganiserede private værelser eller Bed & Breakfasts.

For at tiltrække nye målgrupper som børnefamilier til et lystfiskerområde kræves målrettet formidling og udvikling af nye muligheder for at benytte området også til fiskeri, men til trygt, uavanceret og enkelt fiskeri, hvortil man kan få hjælp og inspiration.

 

Oplægsholder

Turistchef Lena Axelsson: http://www.karlshamn.se/sv/VisitKarlshamn/Turistbyra/Kontakt/

Hjemmesider og kontaktoplysninger

VisitKarlshamn: Læs mere om VisitKarlshamn på deres Facebookside

Klik her for at læse mere om Karlshamn på karlshamn.se

VisitKarlshamn, Karlshamns Turistbyrå

Pirgatan 2, SE-374 81 Karlshamn

Lena Axelsson, Turistchef
SE-374 81 Karlshamn
Tel +46 (0)454-812 11
Mobil +46 (0)702-66 62 62
e-mail: lena.axelsson@karlshamn.se

 
Om VisitKarlshamn

VisitKarlshamn, er Karlshamn kommunes autoriserede turistbureau. Bureauet har 4 ansatte og de holder til i Karlshamn. De informerer besøgende om seværdigheder, event, aktiviteter, restauranter og formidler og booker overnatninger både lokalt og nationalt. Desuden sælger de fiskekort og lignende. Karlshamn er en mindre by i Blekinge Län med ca. 14.000 indbyggere. Karlshamn Kommune er én af fem kommuner i Blekinge Län.

Blekinge Länsstyrelsen sikrer vandmiljøet

Blekinge Länsstyrelse en statslig myndighed som findes i alle Län (amter) i Sverige. Bæredygtig udvikling er central for Länstyrelsen. Mange af styrelsens opgaver inden for vandmiljø svarer til de danske kommuners opgaver på indsatsniveauet.

Repræsentanter fra Blekinge Länsstyrelse fortalte om deres arbejde med at sikre vandmiljøet og naturen i Blekinge og omkring Mörrumsåen:

Siden 2000 har man arbejdet med implementeringen af EU’s vandrammedirektiv, som foregår gennem en 6-årig vandforvaltningscyklus, hvor vandløb og søer defineres, analyseres og klassificeres som baggrund for konkrete indsatser.

Vigtige problemstillinger for det svenske vandmiljø er klimaforandringer, udledning af næringsstoffer samt kviksølv- og kadmiumforekomster. I ferskvand er det store overordnede problem vandkraftværkerne.

Vandkraftværker er lovmæssigt forpligtede til at tilpasse deres produktion af hensyn til blandt andet laksens vandring.

LIFE-projektet www.ucforlife.se - er et EU-støttet biotopprojekt, der skal sikre gode betingelser for dyrelivet i åen. Den tykskallede malermusling bruges som fokus i projektet. Historien om den tykskallede malermusling bruges til at formidle projektet, der dog også gør en indsats for en lang række andre dyr. Man etablerer gydepladser ved at nedkaste grus fra helikopter, beplanter med træer langs åen for at sikre skygge og lav vandtemperatur, lægger ved i åen til insekter og udvider åens bredde på udvalgte steder.

 

Mörrumsåen

Der findes 4 nationale naturreservater langs Mörrumsåen

Hele åen er Natura 2000 område

Man har som mål at oprette et nyt naturreservat langs Mörrumsåen fra Mörrum by og 6 kilometer op ad åen. Processen indebærer stor grad af borgerinddragelse og forhandlinger med lodsejere. Lodsejerne kan kompenseres økonomisk.

Isfuglen bor i skrænter langs åen og kongebregnen og sjældne mosser er udbredt langs åen.

Der er registreret en stor dødelighed blandt ål pga. stress i forbindelse med de store oversvømmelse og skift i vandstand, der følger med vandkraftværkernes drift.

Netop nu er man i færd med en afklaringsproces omkring regler for kano- og kajaksejlads.

 

Oplægsholdere

Andreas Nilsson, Fredrik Andreason, Åke Widgren og Therese Stenholm Asp.

Hjemmesider og kontaktoplysninger

Klik her for at komme til Blekinge Länsstyrelsens hjemmeside

Blekinge Länstyrelsen, Skeppsbrokajen 4, 37186 Karlskrona
Therese Asp
Avdelningen för kunskapsuppbyggnad
Tlf: 010-2240200


Om Blekinge Länsstyrelsen

Blekinge Länstyrelsen er en statslig myndighed som findes i alle Län (amter) i Sverige.

Länstyrelsen er et vigtigt bindeled mellem borgerne og kommuner på den ene side og regeringen, Riksdagen og centrale myndigheder på den anden side.

Länstyrelsens overordnede opgaver inkluderer:

  • Dyr og Natur (herunder fiskeri)
  • Miljø og klima (herunder forvaltning af vand)
  • Landbrug og landsbyer
  • Erhverv og forretning
  • Mennesker og samfund
  • Byplanlægning og Kulturmiljø

 

Program

MANDAG 13. MAJ
Introduktion til Mörrums Kronolaxfiske v. pladschef Ola Söderdahl

Sportsfiskeriets betydning for Karlshamn v. turistchef Lena Axelsson Rundvisning ved fiskeopdrætningsanlæg ved Anders


TIRSDAG 14. MAJ
Oplæg fra Blekinge Länstyrelsen om bl.a. styrelsens arbejde med forvaltning af vand, beskyttelse af Mörrumsåen, LIFE projekt til beskyttelse af tykskallet malermusling

Fremvisning af restaureringsindsatser og drøftelse af naturbeskyttelsen i

Vittskövleområdet

 
ONSDAG 15. MAJ
Med bus følges laksensvej. Rundvisning ved gydesteder, kraftstationen i Marieberg, laksetrappe, smoltfælde ved Ekeberg m.v.