Program

 

Kl. 08.50 Senest ankomst til parkeringspladsen ved Silkeborg Rådhus (fællestransport)

Kl. 09.00 Bus til Holstebro Rådhus

Kl. 10.00 Ankomst Holstebro Rådhus. Stående velkomstkaffe

Kl. 10.30 Start på blok 1. Mødelokale: “Byrådssalen”

Oplæg fra Gudenåkomitéen om bevæggrunden for besøget
v./Karen Lagoni (Formand for Gudenåkomitéen)

Oplæg om Storå og Holstebros udfordringer med vand
v./ Karsten Filsø, Formand for Natur-, Miljø- og Klimaudvalget

Oplæg om udfordringer med kulturarv og beskyttet natur
v./ Torben Mølgaard, Chef for Natur, Miljø og Byggesag

Oplæg om Holstebro Kommunes varslingsmodel
v./ Torben Mølgaard, Chef for Natur, Miljø og Byggesag

Tid til yderligere spørgsmål

Kl. 12.00 Fælles frokost på Rådhuskælderen

Kl. 12.45 Start på blok 2. Mødelokale: “Byrådssalen”

Oplæg om Gudenå Helhedsplan
v./ Mathias Utoft Jørgensen

Tid til drøftelser og spørgsmål


Transport til besigtigelse ved Storebro


Kl. 14.00 Ankomst Storebro

Oplæg om beskyttelsesniveauer for midtby og kolonihaver - klimatilpasningsprojekt
v./ Karsten Filsø, Formand for Natur-, Miljø- og Klimaudvalget

Oplæg om alternativerne, og hvorfor de blev fravalgt
v./ Torben Mølgaard, Chef for Natur, Miljø og Byggesag

Gang til Musikteateret, hvor bussen venter (5 min)


Kl. 14.30 Afgang med bus til besigtigelse ved Vandkraftsøen (v. Holstebro Roklub).
Folk i egen bil kører selv til stedet

Kl. 14.45 Ankomst Holstebro Roklub

Oplæg om vandkraftsøens betydning i klimatilpasningsprojektet
v./ Torben Mølgaard, Chef for Natur, Miljø og Byggesag

Kl. 15.05 Afgang med bus til Silkeborg

Kl. 16.05 Ankomst Silkeborg Rådhus

 

Mere om studiedagen

Dagen tilbringes i Holstebro, hvor Holstebro Kommunes Natur-, Miljø og Klimaudvalg byder indenfor på Rådhuset til oplæg og politiske drøftelser om oversvømmelser, klimatilpasning, samarbejde og helhedsplaner. Efter oplæggene er der besigtigelser af bymidten samt opstemningen ved Vandkraftsøen. Vandkraftsøen indgår i den planlagte klimatilpasning for Holstebro midtby.

Holstebro midtby gennemløbes af Storå. Den bynære placering gør, at oversvømmelser medfører både store gener for borgere og store udgifter til bl.a. beredskab. I både 2015 og 2020 har Holstebro måtte lægge plads til store oversvømmelser af midtbyen. I alt 750 bygninger i Holstebro midtby ligger i farezonen for oversvømmelse svarende til værdier for ca. 4 mia. kroner. Holstebro er som eneste ikke-kystby i Danmark omfattet af EU's oversvømmelses-direktiv, med særlige krav til at gennemføre handlinger for at klimatilpasse midtbyen.

Studiedagen vil give komitéen indsigt i flere problemstillinger, der er relaterbare til Gudenåsystemet, selv om Storå-systemet er et langt mindre komplekst system end Gudenåen. Storå har bl.a. en større opstemning (Vandkraftsøen), som tidligere drev et mindre kraftværk (driften ophørt) og søen tjener i dag rekreative formål (Roklubben).


Byrådssalen på Holstebro Rådhus danner rammen om i alt 2 oplægsblokke:

I første oplægsblok orienterer formand for Natur-, Miljø- og Klimaudvalget Karsten Filsø (F) om det et stort klimatilpasningsprojekt, som Holstebro kommune siden 2015 har arbejdet frem mod for at få styr på de store vandmasser (op til 4,5 mio. m3).

Planerne for klimatilpasningsprojektet blev vedtaget i foråret 2019, hvor etablering af ny dæmning og en ny sluse skal sikre midtbyen mod fremtidige oversvømmelser samtidig med hensyntagen flora, fauna og kulturarv. Projektet forventes meddelt VVM-tilladelse inden udgangen af 2020. Karsten Filsø orienterer om problemet, dets omfang og løsning samt borgerinddragelse, dialog under processen og pressehåndtering ift. klimatilpasningsprojektet.

Chef for Natur, Miljø og Byggesag hos Holstebro Kommune, Torben Mølgaard, orienterer i samme blok om Holstebro kommunes varslingsmodel, og om udfordringerne med kulturarv og beskyttet natur i projektet.

Vandstands- og varslingsmodellen giver mulighed for at forudsige vandstanden i Storå i Holstebro By. På Holstebros kommunes hjemmeside kan borgere se den aktuelle vandstand og se en prognose for udviklingen i vandstanden for de næste 3 døgn. Det er også muligt at tilmelde sig en SMS-service med varsler.

Formålet med vandstands- og varslingsmodellen er at give borgere og beredskab en bedre mulighed for at forberede sig og forebygge gener fra oversvømmelser.


Anden oplægsblok omhandler helhedsplaner og tværkommunalt samarbejde. Hvor Gudenåkomitéen er et mangeårigt, veletableret samarbejdsforum omkring Gudenåen, har der frem til nu ikke været et tilsvarende samarbejde mellem de tre kommuner, som Storå gennemløber, (Ikast–Bran¬de, Herning og Holstebro). Etableringen af en Storå Komité er imidlertid efterspurgt af Holstebro Struer Landboforening og Herning-Ikast Landboforening ud fra et ønske om en koordineret indsats ift. vandafledning. Der tænkes også tanker om en Helhedsplan for Storå.

Gudenåkomitéen er for nyligt begyndt at tale sammen om klimatilpasning. Komitéen har engageret sig i arbejdet med Gudenå Helhedsplan, som forventes færdig sommeren 2021.

Projektleder på Gudenå Helhedsplan. Mathias Utoft Jørgensen, giver en kort introduktion til tankerne og arbejdet med Gudenå Helhedsplan. Hvorfor er der behov for en Helhedsplan for Gudenåen, hvordan bliver den til, hvad vil den indeholde, og hvordan arbejdes der med interessentinddragelse i planens tilblivelse.

Efter oplægget er der mulighed for politiske drøftelser om tværkommunalt samarbejde om klimatilpasning og Helhedsplaner.

 

Praktisk vedr. besigtigelser

Der er 2 udendørs besigtigelser på studiedagen. 

Besigtigelse 1:
Holstebro Midtby – Storebro. Der er muligt at gennemføre besigtigelsen under broen, hvis vejrliget kræver læ. Hvis der er oversvømmelse, holdes oplægget ifm. besigtigelsen inde i Musikteaterets hall.


Besigtigelse 2:
Besigtigelse af Vandkraftsøen og den eksisterende sluse. Fra den overdækkede terrasse ved Holstebro Roklub er der et godt udsyn til den eksisterende sluse. Er der tid efter oplægget, kan man gå en tur op til slusen.

Der er behov for at opbevare 4,5 mio. m3 vand, hvis Holstebro by skal beskyttes mod en 100 årshændelse. Vandkraftsøen vil ikke kunne tilbageholde et tilstrækkeligt volumen uden væsentlig fare for at bundslammet ledes ud i Storå og risikerer at slå livet i åen ihjel pga. iltsvind. Derfor er en ny og stærkere sluse i Vandkraftsøen kun en del af projektet.