Vandplaner

EU’s vandrammedirektiv trådte i kraft den 22. december 2000 og fastlægger rammerne for beskyttelsen af vandmiljøet. Miljømålsloven implementerer direktivet i dansk lovgivning.

Formålet med vandrammedirektivet er at sikre beskyttelse af vandløb, søer, kystvande og grundvandet, så de som udgangspunkt mindst har opnået en såkaldt god tilstand senest i december 2015. Det skal også sikres, at evt. forringelser af vandområdernes tilstand forebygges.

På trods af tre vandmiljøplaner lever det danske vandmiljø stadig ikke op til EU’s krav til standarder, og det er derfor nødvendigt med en markant indsats i form af vandplanerne. Vandplanerne skal sikre mindre kvælstof og fosfor og et bedre dyre- og planteliv i det danske vandmiljø.

Opdeling i vandoplande – Vandoplandsstyregruppe Randers Fjord

Vandplanerne udarbejdes af Miljøministeriet. Vandplanerne opdeler Danmark i 3 vanddistrikter med en yderligere underopdeling i 23 hovedvandoplande. For hvert af disse har Miljøministeriet fastlagt en økonomiske ramme for etablering af vådområder og ådalsprojekter, der skal fjerne kvælstof og fosfor som fastsat i udkastet til de statslige vandplaner.

I hvert af de respektive hovedvandoplande er der oprettet såkaldte Vandoplandsstyregrupper (VOS), som er sammensat af kommunerne i oplandet. Gudenåen ligger i vandopland 1.5 – Randers Fjord, og her har de 13 kommuner i oplandet til Randers Fjord besluttet, at Gudenåkomiteen skal fungere som VOS. Gudenåkomitéens vandoplandsopgaver er dermed faste punkter på Gudenåkomitéens møder.

Gudenåkomitéens 7 medlemskommuner og de øvrige 6 kommuner i vandoplandet Randers Fjord er medlemmer af VOSen, men da nogle af kommunerne kun har en meget lille del af oplandet er det normalt ikke alle der deltager i møderne. I øjeblikket deltager Syddjurs og Norddjurs Kommuner i VOS-møderne på embedsmandsniveau, mens de øvrige kommuner har mulighed for at deltage hvis de ønsker det, enten med politikere eller embedsmænd.

Arbejdet i VOS består i at udarbejde oplandsplaner, der viser mulige vådområde/ådalsprojekter, der kan fjerne kvælstof og fosfor, samt hvad det koster at gennemføre disse projekter. VOS beslutter på det grundlag, hvilke projekter, der skal gennemføres nærmere forundersøgelser for og siden føres ud i livet. De relevante kommuner indsender på den baggrund ansøgninger i prioriteret rækkefølge til Miljøministeriet. Der er for hvert projekt en kommune, der er projektansvarlig og søger en statslig bevilling til arbejdet.

Naturstyrelsen har fastsat den samlede fjernelse af kvælstof i vandoplandet Randers Fjord til 91 tons pr. år, hvilket der er tildelt 78 mio. kr. til at opnå.

 

Gudenåkomitéens høringssvar til vandplanen for Randers Fjord

Vandplanen for Randers Fjord har været udsendt i offentlig høring og Gudenåkomitéen har indsendt høringssvar til planen. Kommunale embedsmænd fra næsten alle oplandets kommuner har været med til at udarbejde Gudenåkomitéens høringssvar og tolv ud af tretten kommuner i oplandet til Randers Fjord har tilsluttet sig Gudenåkomitéens høringssvar. Høringssvaret er foruden godkendelse i Gudenåkomiteen godkendt i de enkelte kommunernes byråd eller faglige udvalg.


Klik her for at se Gudenåkomitéens høringssvar til vandplanen for Randers Fjord (PDF)

Klik her for at se pressemeddelelse om indsendelse af høringssvaret (PDF)

Gudenåkomitéen har også indsendt forslag og bemærkninger til staten på vegne af medlemskommunerne, samt andre kommuner der afvander til Randers Fjord, under den offentlige idéfase for den statslige vandplanlægning i 2007. 

Klik her for at se Gudenåkomitéens bemærkning til idéfasen

 

Gudenåkomitéens høringssvar til udkast til vandområdeplan 2015-2021 med tilhørende bekendtgørelser 

Naturstyrelsen har sendt udkast til statslige vandområdeplaner 2015-2021 med tilhørende bekendtgørelser og miljøvurderinger i 6 måneders offentlig høring frem til 23. juni 2015.

Som vandoplandsstyregruppe for kommunerne i oplandet til Randers Fjord har Gudenåkomitéen besluttet at bidrage med et høringssvar. Den 8. maj 2015 har Gudenåkomitéen behandlet høringsmaterialet. Gudenåkomitéen vedtog et høringssvar - klik her for at læse Gudenåkomitéens høringssvar til udkast til vandområdeplan 2015-2021

I Gudenåkomitéens høringssvar er der lagt vægt på væsentlige og generelle emner. Bemærkninger til enkeltindsatser og konkrete forhold, der har betydning for den enkelte kommune, er behandlet i de enkelte kommuners høringssvar.

Efter Gudenåkomiteens vedtagelse af høringssvaret den 8. maj 2015 er høringssvaret sendt til de enkelte kommuner i oplandet til Randers Fjord til politisk behandling. Det er ikke alle kommuner i oplandet, der har behandlet høringssvaret. Ud af de 13 kommuner i oplandet har 7 kommuner godkendt høringssvaret (Randers, Favrskov, Silkeborg, Horsens, Hedensted, Vejle, Aarhus). Klik her for at læse følgebrevet til Gudenåkomitéens høringssvar til udkast til vandområdeplan 2015-2021

 

Gudenåkomitéens høringssvar til Miljøstyrelsens arbejdsprogram for 3. generation vandområdeplaner

Miljø- og Fødevareministeriet har sendt arbejdsprogrammet for 3. og sidste planperiode, som løber 2021-2027, i offentlig høring i perioden 21. december 2018 til 21. juni 2019. Arbejdsprogrammet angiver de overordnede rammer for hvordan de kommende vandområdeplaner vil blive forberedt, og hvordan interesserede parter planlægges inddraget i arbejdet.

Som vandoplandsstyregruppe for kommunerne i oplandet til Randers Fjord har Gudenåkomitéen besluttet at bidrage med et høringssvar.

Høringsmaterialet blev behandlet på Gudenåkomitéens møde 15. marts 2019.  Gudenåkomitéen vedtog et høringssvar, som 21. marts 2019 blev fremsendt til Miljø- og Fødevareministeriet – klik her for at læse høringssvaret fra Gudenåkomitéen til Miljøstyrelsens arbejdsprogram for 3. generation vandområdeplaner