ProjekterDer er gennemført flere store projekter i og ved Gudenåsystemet med henblik på at øge naturværdien af åen og sikre gode forhold for Gudenåens plante- og dyreliv. 


Vilholt Mølle, som ligger i nærheden af Vorvadsbro, udgjorde tidligere den eneste spærring for smådyr og fisk syd for Silkeborg. Projektet er gennemført af Skov- og Naturstyrelsen og Horsens Kommune med det formål at genskabe åens naturlige forløb forbi møllen, så der blev fri passage for smådyr og fisk. Projektet har blandt andet betydet, at Søørreden nu kommer op for at gyde i den oprindelige grusbund, der har ligget gemt i 150 år. 

Læs mere om projektet her (PDF)

Læs artikel om projektet her (PDF)

Der er også gennemført et genopretningsprojekt iUldum kær i nærheden af Tørring. Projektet er gennemført af Skov- og Naturstyrelsen og Hedensted Kommune. Fire km af Gudenåen og Ølholm Bæk er blevet genslynget. Desuden bliver flere engarealer nu periodevis oversvømmet, og der er sket rydning af træer og buske på et 35 ha stort areal.

Mere information om projektet kan findes på naturstyrelsen.dk

Find folder om Uldum Kær her (PDF)

Naturpleje ved Gudenådalen. Projektet er gennemført med deltagelse af Søhøjlandets Landboforening, Silkeborg Kommune og Gudenåens Lodsejerforening. Projektet skal sikre, at engarealerne ned mod Gudenåen bevares, plejes og genoprettes. Formålet er at opnå en stor biodiversitet på de lysåbne arealer, og at Gudenådalen fremstår tydeligt i landskabet. 

Gudenådalen - vådområder. Skov- og Naturstyrelsen genskaber et stort vådområde med græssede enge, åbne vandflader, rørskov og krat i Gudenåen mellem Langå og Randers. Formålet er at forøge kvælstoffjernelse i Gudenåen til gavn for Randers Fjord og havmiljøet og samtidig at forbedre naturforholdene langs Gudenåen. 

Læs mere om projektet her

Naturgenopretning i Gudenåen. Favrskov Kommune har skabt standpladser til laks og havørreder. I august 2007 blev 270 kampesten lagt ud i Gudenåen ved Ulstrup, for at skabe mere fysisk variation på vandløbsbunden, og dermed flere levesteder til dyrelivet i åen. Gudenåen ved Ulstrup rummer nu mange laks og havørred.

Læs mere om projektet her