GrødeskæringGroedeskaering 748X393

Flere steder i Gudenåen er der kraftig vækst af grøde (vegetation) i sommerperioderne, hvilket er naturligt i et vandløb som Gudenåen. Gudenåen har dog ikke tidligere i samme grad været levested for et stort antal vandplanter, idet vandet har været for uklart til, at planterne kunne etablere sig på bunden af åen. Det høje antal af planter skyldes således med stor sandsynlighed, at vandet i åen er blevet klarere. Vandremuslingen kan være årsagen hertil, fordi muslingen filtrerer det algefyldte vand i søerne, som plejede at gøre vandet i åen uklart. Læs mere om vandremuslingen her


Orbicon har i 2011 udarbejdet en rapport for Randers Kommune om vegetationen og grødetilstanden i Gudenåen på strækningen mellem Nørreå og Randers Bro. Klik her for at se rapporten (PDF).

Regler om grødeskæring
Bestemmelserne for grødeskæring er fastsat i regulativerne for Gudenåen, og her fremgår også, hvilken bredde strømrenden i Gudenåen skal have. Find regulativerne for Gudenåen her
 
Kraftig vækst af grøde kan være i konflikt med regulativets krav om tilstedeværelse af en grødefri strømrende. Grødeskæring vil ofte kræve en dispensation fra Naturbeskyttelseslovens § 3. Gudenåstrækningen fra Silkeborg til Kongensbro og strækningen fra Voervadsbro til Ry er endvidere EU-habitatområde, hvor det ikke er tilladt at ændre naturtilstanden, hvilket i sig selv er problematisk i forhold til grødeskæring. 

Tidsskriftet Vand og Jord har offentliggjort en artikel om vandaks og grødeskæring. Klik her for at læse artiklen.