Vandråd Randers FjordDet er atter muligt at oprette Vandråd til lokal inddragelse i vandområdeplaner
Lov om vandplanlægning understreger værdien af den lokale inddragelse i udarbejdelsen af de kommende vandområdeplaner 2021-2027. Kommunerne skal således igen – som i 2014 og i 2017 –under eventuel inddragelse af lokale vandråd udarbejde forslag til den fysiske vandløbsindsats.

Vandrådenes arbejde vil være fokuseret på at rådgive kommunerne om de supplerende indsatser, der skal skabe grundlag for at nå konkrete miljømål i 2027. Kommunerne vil sørge for den fornødne vejledning af vandrådene i forbindelse med arbejdet om forslag til indsatsprogrammets supplerende vandløbsforanstaltninger.

Vandrådenes arbejde forventes påbegyndt primo december 2019 med udsendelse af en ny vandrådspakke med rammer og vejledning, der ligeledes omfatter et IT-værktøj til at indberette forslag til indsatser for de konkrete vandområder. Arbejdet forventes afsluttet ved at kommunen indberetter forslagene til Miljø- og Fødevareministeriet senest d. 22. september 2020.

Hvordan bliver Vandrådet for Randers Fjord-oplandet 2019 oprettet?
Efter udkast til bekendtgørelse om vandråd mv. (høring afsluttet 14. oktober 2019), skal kommunerne nedsætte vandrådene, hvis der anmodes herom. Initiativet til at oprette vandråd skal komme fra de organisationer og foreninger, der efter loven kan være medlem heraf.

På den baggrund, og efter aftale med miljøministeren, er landsdækkende erhvervsorganisationer, landsdækkende grønne organisationer samt lokale foreninger, der arbejder med beskyttelse og benyttelse af vand, opfordret til senest den 23. oktober 2019 at anmode kommunalbestyrelsen om at oprette et vandråd for Randers Fjord-oplandet ved at skrive til følgende mailadresse: naturogvand@viborg.dk

Sekretariatskommunen har modtaget anmodning om oprettelse af vandråd inden for tidsfristen, og der skal dermed nedsættes et Vandråd for Randers Fjord-oplandet 2019.

Bekendtgørelsen om Vandråd 2019 er offentliggjort, og ønsker man at deltage i vandrådet, skal en ansøgning fremsendes pr. mail til følgende mailadresse naturogvand@viborg.dk
Deadline: d. 18. november kl. 12.00

I mailen skal man angive hvilken organisation/forening, man repræsenterer samt kontaktoplysninger (dvs. navn, adresse, e-mail og telefonnummer) på i alt eet medlem og en suppleant.

 

Hvem kan søge om at være med?
Følgende foreninger og organisationer, der ifølge lov om vandplanlægning kan søge om deltagelse i Vandrådet, er:

relevante landsdækkende erhvervsorganisationer

landsdækkende foreninger og organisationer, hvis formål er beskyttelse af natur og miljø, eller som efter deres formål varetager væsentlige rekreative interesser

lokale foreninger og organisationer, der efter deres formål eller i øvrigt er knyttet til interesser forbundet med beskyttelse og benyttelse af vand.

De lokale foreninger og organisationer skal have et lokalt udspring og være selvstændige foreninger henholdsvis organisationer. Der er ikke tale om lokale afdelinger af landsdækkende organisationer.


Vandrådet må ikke bestå af mere end 20 medlemmer. Hver forening og organisation kan kun være repræsenteret med ét medlem. Privatpersoner kan ikke være medlem.


Hvem sammensætter Vandrådet og hvornår kan ansøgerne forvente svar?
Den kommunalbestyrelse, der varetager sekretariatsbetjeningen af det enkelte vandråd, vil i samråd med de øvrige kommunalbestyrelser indenfor hovedvandoplandet træffe afgørelse om, hvilke af de indstillede medlemmer der kan være medlem af vandrådet. Det skal ved oprettelsen af vandrådet tilstræbes, at der i rådet er en ligelig repræsentation af organisationer og foreninger, der varetager forskellige interesser i forhold til vandplanlægning. Der vil ligeledes blive tilstræbt en ligelig geografisk fordeling.

Snarest efter sammensætningen vil alle ansøgere bliver orienteret om udfaldet, og medlemmerne vil blive indkaldt til det første møde.

Du kan løbende følge med i vandrådsprocessen her på hjemmesiden.

 

Herunder kan du finde referater mm. fra Vandrådet for Randers Fjord-oplandet i 2014 og 2017: 

Møder i Vandrådet Randers Fjord 2017

Dato                             Referat 

11-10-2017                   Klik her for at se referatet fra mødet 

29-09-2017                   Klik her for at se referatet fra mødet 

03-15-2017                   Klik her for at se referatet fra mødet 

12-06-2017                   Klik her for at se referatet fra mødet  

22-08-2017                   Klik her for at se referatet fra mødet  

 

I referaterne herunder kan man læse mere om arbejdet i Vandråd Randers Fjord i 2014.

 

Møder i Vandrådet Randers Fjord 2014

Dato                             Referat 


06-10-2014                       Klik her for at se presemeddelelse af 6. oktober 2014 

06-10-2014                       Klik her for at se vandrådets samlede udtalelse 

06-10-2014                       Klik her for at se følgebrev af 6. oktober 2014 

25-09-2014                       Klik her for at se referat fra møde 25. september 2014 

12-06-2014                       Klik her for at se referat fra møde 12. juni 2014 

24-04-2014                       Klik her for at se referat fra møde 24. april 2014 

26-03-2014                       Klik her for at se referat fra møde 26. marts 2014