Vandråd Randers FjordVandråd for hovedvandopland 1.5 Randers Fjord i 2017.

Vandråd for hovedvandopland 1.5 Randers Fjord i 2017.

I den gældende vandområdeplan for 2015-2021 indgår foreløbigt ca. 19.000 km vandløb.

Fødevare- og Landbrugsaftalen, der blev vedtaget i Folketinget i begyndelsen af 2016, indeholder blandt andet en aftale om opdatering af de faglige kriterier for afgrænsning af hvilke vandløb, der fremover skal indgå i statens vandområdeplaner, samt hvilke vandløb, der kan udpeges som kunstige og stærkt modificerede.

De objektive, faglige kriterier opdateres af Miljøstyrelsen (tidligere Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning (SVANA)), i samarbejde med forskere fra Aarhus Universitet og Københavns Universitet.

Kommuner og vandråd skal inddrages i arbejdet med at vurdere, om de vandløbsforekomster der indgår i Miljøstyrelsens forslag til ny afgrænsning lever op til de opdaterede faglige kriterier. De skal også udvælge vandløbsforekomster, der bør analyseres nærmere med henblik på at vurdere, om de opfylder de opdaterede betingelser for at kunne udpeges som kunstige eller stærkt modificerede.

Kommuner og vandråd kan også kommentere på om vandløbsindsatser videreført fra 1. til 2. planperiode er økonomisk og miljømæssigt hensigtsmæssige at gennemføre.

Kommuner og vandråd skal således lave et ”virkelighedstjek” og en kvalificering af Miljøstyrelsens udpegning af vandløb i vandoplandsplanerne. Det er derefter Miljøstyrelsen, der foretager den endelige faglige kvalificering og sender dem videre til politisk beslutning.

Inden vandrådsarbejdet kan gå i gang, skal formalia dog være på plads. Miljøstyrelsen vil udsende en ”vandrådspakke” til kommunerne, der indeholder de nye kriterier og forslag til afgrænsning, samt en tidsplan og øvrige rammer for opgaven.

Denne ”vandrådspakke” afventes fortsat, men forventes modtaget i løbet af foråret 2017. Der er dog allerede udpeget sekretariatskommune for oplandet til Randers Fjord. Det er Viborg Kommune, der ligesom i 2014 varetager denne opgave, og således står for det praktiske.

Den 2. marts 2017 udsendte Miljø- og fødevareministeren en igangsætningsskrivelse til kommunerne, der udstikker rammerne for oprettelsen af vandrådene.

Arbejdet skal færdiggøres inden udgangen af 2017, inklusiv politisk behandling af vandrådenes anbefalinger i de enkelte kommunalbestyrelser.

 

Følgende organisationer og foreninger kan ifølge lov om vandplanlægning være medlem af et Vandråd:

Relevante landsdækkende erhvervsorganisationer.

Landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyttelse af natur og miljø, eller som efter deres formål varetager væsentlige rekreative interesser.

Lokale foreninger og organisationer, der efter deres formål eller i øvrigt er knyttet til interesser forbundet med beskyttelse og benyttelse af vand.

De lokale foreninger og organisationer skal have et lokalt udspring og være selvstændige foreninger eller organisationer. Der er således ikke tale om lokale afdelinger af landsdækkende organisationer.

Der er ikke krav om, at de foreninger og organisationer, der ønsker at være repræsenteret i vandrådet, skal have speciel interesse i vandløbsindsatser, blot de opfylder lovens krav.

Privatpersoner kan ikke være medlem.

Hver forening og organisation kan kun være repræsenteret med ét medlem.

Vandrådet må ikke bestå af mere end 20 medlemmer. Det skal tilstræbes, at der så vidt muligt er en ligelig repræsentation af foreninger og organisationer, der varetager forskellige interesser i forbindelse med vandplanlægning, dvs. natur-miljø- og friluftsinteresser på den ene side og erhvervsinteresser på den anden side.

 

 

Der indkom 24 anmodninger om medlemskab af vandrådet. Sammensætningen er som følger: (klik her for listen).

Det første møde i vandrådet afholdes i begyndelsen af maj 2017.
Du kan løbende følge med i vandrådsprocessen her på hjemmesiden

 

Møder i Vandrådet Randers Fjord 2017

Dato                             Referat 

11-10-2017                   Klik her for at se referatet fra mødet 

29-09-2017                   Klik her for at se referatet fra mødet 

03-15-2017                   Klik her for at se referatet fra mødet 

12-06-2017                   Klik her for at se referatet fra mødet  

22-08-2017                   Klik her for at se referatet fra mødet  

 

I referaterne herunder kan man læse mere om arbejdet i Vandråd Randers Fjord i 2014.

 

Møder i Vandrådet Randers Fjord 2014

Dato                             Referat 


06-10-2014                       Klik her for at se presemeddelelse af 6. oktober 2014 

06-10-2014                       Klik her for at se vandrådets samlede udtalelse 

06-10-2014                       Klik her for at se følgebrev af 6. oktober 2014 

25-09-2014                       Klik her for at se referat fra møde 25. september 2014 

12-06-2014                       Klik her for at se referat fra møde 12. juni 2014 

24-04-2014                       Klik her for at se referat fra møde 24. april 2014 

26-03-2014                       Klik her for at se referat fra møde 26. marts 2014