GudenåSamarbejdet er en indsats, der er udsprunget af Gudenåkomitéens ønske om at udvikle og udnytte GudenåLandets rekreative potentialer mere og bedre. I GudenåSamarbejdet mødes Gudenåkomitéen med tre ikke-kommunale medspillere i bestræbelserne på at udvikle Gudenå-området, kaldet GudenåLandet, og koordinere indsatserne, nemlig:

- VisitGudenaa, der er foreningen af Gudenåkommunernes turismeorganisationer, og som driver projektet ”Gudenåen – en strøm af oplevelser”. Projektet afsluttes juli 2015 men foreningen fortsætter samarbejdet omkring turismeudvikling i GudenåLandet. Læs mere om VisitGudenaa her.

- OplevGudenaa, der er et projekt drevet af Naturstyrelsen Søhøjlandet i et partnerskab med AQUA Akvarium og Dyrepark samt VisitGudenaa. Første fase af projektet er afsluttet, og man afventer svar på ansøgning til næste fase. Læs mere om OplevGudenaa her.

- De lokale aktionsgrupper (LAG), der efter den nye struktur er LAG Hedensted-Odder, LAG Viborg-Skive og LAG Randers-Favrskov. Sidstnævnte repræsenterer Gudenå-LAG`erne i GudenåSamarbejdet. Læs mere om de tre Gudenå-LAG`er her: Randers-Favrskov, Skive-Viborg og Odder-Hedensted.

Klik her for nyheder og aktuelle projekter.

Oplaeg Om Lystfiskeriturisme Ved Gudenaakonferencen 2013 Foto Bendt Nielsen

 

Første version af en samlet plan for GudenåLandet

GudenåSamarbejdet har blandt andet resulteret i første version af GudenåHelhedsplanen, der blev godkendt af Gudenåkomiteen den 6. marts 2015, og som er i høring i alle 7 byråd nu (juni 2015). Planen er reelt ikke en plan men et dynamisk dokument, der udstikker mål og retning for udviklingen af GudenåLandet uden at forpligte nogen men ved at samle og prioritere ud fra de mange interesser. 

GudenåHelhedsplanens indsatsområder 

Gudenå Helhedsplan 2015, version 1, prioriterer tre konkrete indsatsområder med klare potentialer, der kun eller bedst kan realiseres i tværgående udviklingsprojekter

- Stisystemer

- Kulturhistorie  

- Lystfiskerturisme

Til hvert indsatsområde foreslår Helhedsplanen nogle overordnede initiativer og konkrete forslag, der siden kan konkretiseres yderligere i egentlige projekter, og anbefaler fælles principper for udvikling. 

 

GudenåSamarbejdet 2015

I 2015 vil GudenåSamarbejdet påbegynde realiseringen af GudenåHelhedsplanens forslag til indsatser.

Stisystemer: Et bredt partnerskab, Partnerskabet Vandvejen, udarbejdede i 2014 et katalog med konkrete forslag til indsatser, der skal forbedre oplevelsen for de sejlende. Èt af disse var at renovere/etablere såkaldte GudenåKrydsningspunkter, der defineres som ”en række kvalitets-faciliteter” langs Gudenåen, hvortil først og fremmest de sejlende, men også andre brugergrupper har let adgang og hvor man kan forvente at møde gode faciliteter til ophold, oplevelser og evt. overnatning”. Forslaget er taget med i GudenåHelhedsplanen under indsatsområdet Stisystemer. GudenåSamarbejdet planlægger at udarbejde konkrete forslag med beskrivelse og budget til realisering af disse GudenåKrydsningspunkter.

Lystfiskerturisme: I efteråret 2015 vil GudenåSamarbejdet indkalde centrale interessenter til workshops om den videre udvikling af lystfiskerturisme i GudenåLandet på baggrund af GudenåHelhedsplanens anbefalinger.

Kulturhistorie: Ligesom for indsatsområdet lystfiskerturisme vil vi påbegynde udviklingen med at udvikle nye oplevelser med udgangspunkt i kulturhistorien ved en temadag eller workshop, der samler interessenterne.   

Følg med under nyheder.

 

Baggrund for GudenåSamarbejdet

Tilbage i 2011 bad Gudenåkommunernes borgmestre Gudenåkomitéen formulere en vision for Gudenåen, hvis hovedidé var at udnytte de rekreative potentialer i og omkring Gudenåen.

Daværende borgmester i Silkeborg Kommune, Hanne Bæk Olsen udtalte om initiativet:

Vi har taget dette initiativ, fordi vi mener, at det er meget vigtigt, at vi arbejder sammen om en fælles strategi for planlægningen vedrørende Gudenåen, så åen fortsat kan berige landet med unikke naturoplevelser, turistattraktioner og kulturhistoriske fortællinger. For at 7 kommuner kan arbejde i samme retning, er det nødvendigt at vi har en fælles forestilling om Danmarks eneste flods fremtidige udvikling og forløb – en fælles vision. Med en fælles vision, kan vi gennem forskellige projekter og indsatser arbejde i samme retning. Ikke mindst om de presserende udfordringer med at rumme og aflede de stigende vandmængder. Fælles fodslag er altafgørende for at kunne løfte større projekter og for at kunne invitere øvrige myndigheder og mulige aktører med ind i arbejdet.

Visionen blev udviklet på en konference med deltagelse af politikere og interessenter fra alle kommunerne og blev efterfølgende behandlet og godkendt i Gudenåkomitéen 15. juni 2011. Visionen peger på GudenåLandets særlige kendetegn og de potentialer for oplevelser med natur og kulturhistorie, som området rummer.

Gudenåkomitéen fik opgaven at konkretisere visionen i en Helhedsplan. Gudenåkomitéen har valgt at gøre dette i regi af GudenåSamarbejdet, der etableredes i januar 2013.

Den 6. marts 2015 blev "GudenåHelhedsplanen – mål og retning for udvikling" godkendt i sin første version. Planen er et resultat af borgermøder, workshops, høringer og et tæt samarbejde med de store ikke-kommunale indsatser ved Gudenåen – først og fremmest VisitGudenaa, OplevGudenaa samt LAG`erne.

 

En Helhedsplan med bred opbakning

GudenåHelhedsplanen er blevet til på baggrund af en lang række møder og konferencer med Gudenåens mange forskellige interessenter og bygger på rapporter, strategier og undersøgelser begået i samme kreds af interessenter samt nationale og internationale inspirationskilder.


Helhedsplanen er behandlet og kvalitetsikret gennem en inddragende proces:

  • 2012-2014 Brugergrupper, beslutningstagere og relevante aktører inddraget i udviklingen af Helhedsplanen gennem borgermøde, konference, studietur og fokusgruppemøder
  • Juni 2014 1. udkast af Helhedsplanen behandlet af GudenåSamarbejdet
  • Juli – sept. 2014 1. udkast af Helhedsplanen i høring og kvalitetssikret blandt GudenåSamarbejdets medlemmer og udvalgte interessenter
  • Nov. 2014 2. udkast af Helhedsplanen behandlet af GudenåSamarbejdet
  • Dec. 2014-jan2015 Helhedsplanen hørt og kvalitetssikret digitalt af en bredere kreds af interessenter
  • Primo 2015 Sidste tilrettelser foretaget. Gudenåkomitéen godkendte GudenåHelhedsplanen 2015 den 6.3.2015 og har sendt den videre til politisk behandling i de 7 kommuner

 

GudenåSamarbejdets udvalgte resultater

I 2013 var Gudenåkomitéen, VisitGudenaa og OplevGudenaa fælles om følgende aktiviteter: GudenåRegistranten, Store GudenåDag og Kommunikationsplan.

  • Gudenå Helhedsplanen - mål og retning for udvikling, version 1
  • GudenåKonferencen 2013 (afholdt i et samarbejde mellem Gudenåkomitéen, VisitGudenaa og OplevGudenaa).
  • Partnerskabet Vandvejen (Gudenåkomitéen er initiativtager og har sekretariatsbetjent partnerskabet).

Fremtiden

Hvordan GudenåSamarbejdet skal organiseres efter 2015 vil blive diskuteret og fastlagt i de 7 Gudenåkommuner i 2015. Følg med her på siden under nyheder